РАЗЯСНЕНИЯ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

Изпълнителният директор на ДФЗ със своя заповед 03-РД/514/14.02.2020г.(Заповед) е определил период на прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“(Мярката) от НППЛВС 2019-2023г.(Програмата) с начална дата 16.03.2020г. и крайна дата 10.04.2020г., включително.

Във връзка със стартиралият период на прием на заявление за подпомагане на посочената мярка заявявам получаване на разяснения по прилагането на заповедта, по Наредба №6/26.10.2018г.(Наредбата) и по публикуваните от ДФЗ и ИАЛВ документи за попълване:

 1. Във връзка с издадена от МЗ заповед за противоепидемичните мерки, които се въвеждат на територията на страната в области с регистрирани и без регистрирани случаи на COVID-19 ще бъде ли удължен срока от ДФЗ за прием на заявления за подпомагане и ако до- до коя крайна дата?
 2. Кандидати, които изпълняват проект по Мярката и не са подали заявление за окончателно плащане по чл. 63, ал. 1 от Наредбата, могат ли да подават в ИАЛВ заявление за издаване на удостоверение за право на участие по реда на чл. 54, ал. 1 от Наредбата, при условие, че след приключване на текущия проект ще настъпи промяна в Лозарския регистър спрямо въведените в експлоатация активи, а ИАЛВ е длъжна да извърши проверка на по чл. 55, ал. 1 от Наредбата?
 3. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 1 се изисква прилагане на „Технологичен проект ведно със схема и описание на производствения процес, изготвен от правоспособен проектант, включително сканирано копие на електронен носител.“. В Наредбата няма дадено определение за термина „Технологичен проект“, както и каква е приложимата спрямо него нормативна база.

Моля да получа разяснение за приложимия нормативен акт, въз основа на който следва да се състави, и на който трябва да отговаря документа, като при липсата на такъв какво е минимално съдържание на документа, за което проверява ИАЛВ?

Моля да получа разяснение следва ли ИАЛВ да изисква „сканирано копие на електронен носител“. Ако има основание- в сканираното копие в какъв формат следва да се приложи и на какъв вид/модел електронен носител?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 3 се изисква прилагане на „Копие от документ за правно основание за ползване на имота/обекта, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, нотариално заверен и вписан в Агенцията по вписвания към съответния районен съд.“. По чл. 54, ал. 2, точка 1 от Наредбата се изисква прилагане на „копие на документ за правно основание за ползване за имота, в който се инвестира за срок не по-малък от 8 години от датата на подаване на заявлението, в случай че не е приложен към досието на производителя в лозарския регистър“.

Моля да получа разяснение каква е разликата между „имота“ и „имота/обекта“ и какви документи трябва да се приложат към заявление до ИАЛВ?

Моля да получа разяснение „имота“ следва ли да бъде обекта, който е регистриран в Лозарски регистър и в който ще се извърши инвестицията?

Моля да получа разяснение възможно ли е да се извършват разходи върху имот, който не е регистриран в Лозарски регистър, защото в чл. 50, ал. 1, т.2, буква „г“ са описани обекти (винотеки, изложбени зали и фиксирани места за продажби на вино (на дребно), които могат да бъдат върху някой от имотите на предприятието, но тези имоти да не са регистрирани в Лозарски регистър за производство и/или съхранение на вино?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 5 се изисква прилагане на „5. Приложение 1: Техническа справка“. По чл. 54, ал. 2 не се изисква прилагане на такава справка.

Моля да получа разяснение следва ли „Приложение 1: Техническа справка“ да се попълва и прилага към заявление до ИАЛВ?

Моля да получа разяснение, ако „Приложение 1: Техническа справка“ трябва да се попълва:

 • Във файл „ИАЛВ_0519061559745110_Prilojenie 1.xlsx“ има два листа. В Лист 1 е описана информацията, която е описана и във файл „ИАЛВ_0619061559809333_Prilojenie 1.doc“. В лист 3 е поставена снимка на таблица, която не може да се попълва, като същата не е налична за попълване в „ИАЛВ_0619061559809333_Prilojenie 1.doc“. Трябва ли да се попълват данни в Лист 3 и ако да- по какъв начин следва да стане това?
 • Трябва ли да се попълват едновременно и двата файла „ИАЛВ_0519061559745110_Prilojenie 1.xlsx“ и „ИАЛВ_0619061559809333_Prilojenie 1.doc“ или по избор един от тях?
 • В Лист 1 „Техническа справка“, колонка 1 „Оборудване“ трябва да се запише само наименованието на оборудването или заедно с него трябва да се опише и пълната техническа спецификация по „Технологичен проект“?
 • В Лист 1 „Техническа справка“, колонка 3 „Вместимост/Производителност“ мярката за съществуващо оборудване се определя от данните в „Технологичен проект“ или от данните, които са вписани в Удостоверение от Лозарски регистър за налични активи?
 • В Лист 1 е записано „Представям копия от Книгата с дълготрайните материални активи или Справка за дълготрайните материални активи и/или копие от инвентарна книга, които да удостоверят данните от попълнената таблица. /Копията са заверени „Вярно с оригинала““. Моля да получа разяснение дали следва да се прилага един от описаните документи и ако да- кои са приложимите правни норми за минимално им съдържание, защото липсва пояснение за това, а в счетоводната практика поне един от тези документи не съдържа инвентарни номера на активите?
 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” в Раздел II А. Документи, точка 5 се изисква прилагане на „6. Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“. По чл. 54, ал. 2 не се изисква прилагане на такава декларация.

Моля да получа разяснение следва ли „Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“ да се попълва и прилага към заявление до ИАЛВ?

Моля да получа разяснение, ако „Приложение 2: Декларация по критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г.“ трябва да се попълва:

 • Ако данните са попълване в декларацията са налични в ИАЛВ следва ли да се изисква тяхното деклариране?
 • В текста е записано, че декларацията е по „критериите за оценка на проекта, посочени в Приложение № 9“, а в декларацията е посочен само един критерии? Коректно ли е определено името на декларацията?
 • Въз основана кои данни от кои документи следва да се изведе обоснова твърдение и да се декларират данните в декларацията?
 • Декларацията не трябва ли да изисква вписване на дата, към която се прави декларирането?
 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” е записано „Моля, с цел оптимизиране на сроковете за обработка на документите, същите да бъдат предоставени и сканирани на електронен носител.“. По чл. 54, ал. 2 не се изисква прилагане на сканирани документи на електронен носител.

Моля да получа разяснение следва ли ИАЛВ да изисква приложените документи „сканирани на електронен носител“. Ако има основание за това- сканирането в какъв формат следва да се приложи и на какъв вид/модел електронен носител?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1. Бизнес план по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, който следва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период;“. В чл. 56, ал. 5 от Наредбата е записано „Бизнес планът следва да доказва икономическата жизнеспособност на винарското предприятие за период 5 години, а когато включва дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2 – за период 10 години.“.

Моля да получа разяснение при СМР какъв образец на бизнес план следва да се попълни и откъде може да се свали за ползване?

Моля да получа разяснение коректно ли е формилиран текста на точка 1 от Заявлението?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1. 1.1. Копие от Годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран;“. В чл. 56, ал. 3, точка 1 от Наредбата е записано „1. годишен финансов отчет за предходната година, в случай че същият не е публикуван в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато кандидатът не е новорегистриран“.

Моля да получа разяснение приложимият комплект на документа в оригинал или като копие трябва да се приложи?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.2 Копие от Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;“. В чл. 56, ал. 3, точка 2 от Наредбата е записано „2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г.) инвентарна книга към датата на подаване на заявлението с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване;“.

Моля да получа разяснение приложимият документ в оригинал или като копие трябва да се приложи?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.3. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 50, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС; запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5; оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите;“. В точка 41 от Допълнителни разпоредби на Наредбата е записано „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.“.

Моля да получа разяснение с какъв документ от оферента и с какво минимално съдържание следва да бъде този документ за да се докаже условието „оференти, притежаващи опит“?

Моля да получа разяснение каква е приложимата правна норма, която се прилага за определяне на „идентични и/или сходни дейности“? за доставки по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Наредбата?

Моля да получа разяснение каква е приложимата правна норма, която се прилага за определяне на „идентични и/или сходни дейности“? за СМР по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредбата?

Моля да получа разяснение каква е приложимата правна норма, която се прилага за определяне на „идентични и/или сходни дейности“? за услуги по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредбата?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.5. Копия на договори за разходи, свързани с проекта, като разходи за предпроектни проучвания, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи, разработване на технологичен проект, инвестиционен проект, разработен във фаза „Технически проект“ или „Работен план (работни чертежи и детайли)“ за дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2;“. За посочения член от точката в Наредбата е записано „строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:“

Моля да получа разяснение дали посоченото основание не следва да бъде за чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредбата и ако да- ще има НИД за Наредбата и промяна в образеца на бизнес плана?

 1. В чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредбата е записано „общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези разходи не надхвърлят 4 на сто от всички разходи по т. 1.“.

Моля да получа разяснение дали консултантски услуги за подготовка и/или управление на проекта са допустим разход за целите на мярката?

Моля да получа разяснение дали разходите по точката могат да са със започнало изпълнение преди подписване на договор по реда на чл. 59 от Наредбата, защото в чл. 51, ал. 2, т. 4 е записано „разходи, извършени преди подписване на договор по реда на чл. 59, с изключение на разходите, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 2;“ и следва, че само разходите за СМР могат да са изпълнявани преди подписване на договора?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.7. Копия на Лицензи, разрешения и удостоверения“.

Моля да получа разяснение освен удостоверение от ИАЛВ и Митница следва ли да се прилага копие на друг документ?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.9. Копие на отчет за приходи и разходи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;“.

Моля да получа разяснение следва ли да се прилага повторно ОПР при условие, че е приложен към точка 1.1, като част от ГФО?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „1.10. Копие на справка за дълготрайни материални активи за последна приключила финансова година/последен приключил междинен период;“.

Моля да получа разяснение следва ли да се прилага повторно справка ДМА при условие, че е приложена към точка 1.1, като част от ГФО?

 1. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „7. Копие на Договор за контрол с контролиращо лице по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз върху дейностите или инвестициите, включени в проекта, сключен не по-късно от една година преди подаването на заявлението за издаване на удостоверение за кандидатстване, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат, издаден от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и;“.
 2. Моля да получа разяснение следва ли да се прилага копие на договора, защото не е изискуем по чл. 56, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата и информация за същия е достъпна на ДФЗ чрез електронен регистър на МЗХГ https://bioreg.mzh.government.bg/Home/DataBaseList?
 3. В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „III –  ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ“ е записано „9. Декларация за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти по образец утвърден на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие““. В чл. 56, ал. 6 от Наредбата е записано „При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни удостоверението за право на участие по мярката, издадено съгласно чл. 55, ал. 6, т. 1 и съдържащо изчерпателна информация за състоянието на винарското предприятие към датата на кандидатстване във връзка с критериите по приложение № 9, одобрения от ИАЛВ технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изработен от правоспособен проектант, както и удостоверението за правоспособност на проектанта и документите по чл. 54, ал. 2, т. 4, когато кандидатът заявява дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2.

Моля да получа разяснение следва ли от кандидатите да се изисква попълват и представят пред ДФЗ на декларацията при условие, че данните от нея могат да се предоставят от ИАЛВ на ДФЗ по служебен път?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „VI– СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ се изисква посочване на „Краен срок за изпълнение на всички дейности“. В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 2 е записано „При подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ кандидатите допускат грешки: в част VI от заявление за предоставяне на финансова помощ кандидатите следва да посочват коректно крайния срок за изпълнение на дейностите съгласно чл. 50, ал. 2, а именно не по-късно от 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.“. В чл. чл. 63. от Наредбата е записано „До 10 работни дни след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 1 юли на съответната финансова година, ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ на ДФЗ заявление за окончателно плащане по образец, утвърден съгласно чл. 3, ал. 3:“

Моля да получа разяснение следва ли крайният срок за изпълнение на всички дейности, който следва да се запише в бизнес плана, да бъде до 15 юни на съответната финансова година?

Моля да получа разяснение посочената дата за краен срок за изпълнение на всички дейности по проекта ли определя в кой бюджет по Заповед ще бъде включен проекта на кандидата, защото кандидат може да заложи максималния срок от две финансови години при определяне на датата, но да отчете проекта още в първата финансова година от този срок?

 • В ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР 2019 – 2023 г., раздел „XI КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ, ПОДАДЕНИ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ”“, точка 5 е записано „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП“, текстът за критерия по приложение №9 е „Над 70 % от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП“.

Моля да получа разяснение спрямо кой от двата текста следва да се определи условието за маркиране на критерия?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план е посочена за попълване таблица 6. Производствен капацитет на винарското предприятие за проекта за който се кандидатства със забележка „*Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда и годишното количеството на всеки продукт в хектолитри (хл.)“ и таблица 6.1 Производствен капацитет на цялото винарското предприятие съгласно технологичен проект със забележка „Кандидатът посочва продуктите, които произвежда/ще произвежда и годишното количеството на всеки продукт съгласно технологичен проект“.

Моля да получа разяснение данните, които следва да се попълнят в таблица 6.1 трябва да отговарят на капацитета за съхранение или сумарно на капацитета за ферментация и съхранение?

Моля да получа разяснение данните в таблица 6.1 за какви цели на бизнес плана се попълват и как служат за оценка на бизнес плана?

Моля да получа разяснение какви данни следва да се попълнят в колони „Втора** предходна година / Предпоследен отчетен период“ и „Предходна година/ Последен отчетен период“ ако през предходните две години има заявявани промени в капацитета и/или вместимостта на кандидата, които са били отразени в Лозарски регистър. В тази връзка как ДФЗ ще проверява достоверността на записаните в таблицата данни?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „1. Нетна настояща стойност (NPV)“, „II.1 Изчисляване NPV1 на проекта“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „1. Нетна настояща стойност (NPV)“, „II.2 Изчисляване NPVе на проекта и другите дейности на кандидата“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „3. Индекс на рентабилност (PI) на проекта и другите дейности на кандидата“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В образец на ДФЗ на Бизнес план в раздел „Финансови показатели за оценка на жизнеспособността на бизнес плана“, „Срок на откупуване (PBP) на проекта и другите дейности на кандидата“ е записано „I0 – Сума на инвестицията без разходите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от  26.10.2018 г.“

Моля да получа разяснение следва ли при определяне на стойността на инвестицията да се извадят разходите за СМР?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 се изисква за посочените таблица 1, 5 и 6.1 мерната единица да бъде само ХЕКТОЛИТРИ(hl), като в Наредбата няма поставено такова ограничение.

Моля да получа разяснение може ли мерните единици в бизнес плана да бъдат различни от ХЕКТОЛИТРИ(hl), като конкретно се разгледа случая с бутилирани вина, които се продават на брой?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 за таблица 8 се изисква посочване на месечно възнаграждение за единица персонал.

Моля да получа разяснение може ли да се посочва месечно възнаграждение за персонал, който работи на трудов договор за по- малко от осем часа на ден и ако да- ДФЗ следва ли да се съобрази, че посочено възнаграждение е под МОД за годината?

Моля да получа разяснение дали в таблица 8 се попълва само броя на персонала, който е зает пряко с винопроизводството или следва да се включи целия персонал на кандидата, включително и този извън тази дейност?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 за таблица 9 е посочена дата 30.06.2020г.

Моля да получа разяснение следва ли датата да бъде до 15 юни на съответната финансова година?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 4 за таблица 10 е посочено „следва да посочват и стойността на застрахователната премия“.

Моля да получа разяснение във връзка с текста „следва да посочват и…“ какви други разходи ДФЗ очаква да се запишат в таблицата?

 • В публикуван от ДФЗ документи „НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ от кандидатите/ползвателите за/на предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Национална програма за подпомагане на лазоро-винарския сектор.“ в точка 8 е описана методика за изчисляване на процента за приоритета.

Моля да получа разяснение коректна ли е описаната от ДФЗ методика и следва ли да се прилага при изчисляване на процента за приоритет?

 • В чл. 51, ал. 2, т. 1 от Наредбата е записано „разходи за инвестиции за обикновена подмяна“.

Моля да получа разяснение какво е минимално условие, което трябва да е изпълнено с придобиването на даден актив/разход за да не се считана за „обикновена подмяна“?

 • В чл. 51, ал. 2, т. 4 от Наредбата е записано „разходи, извършени преди подписване на договор по реда на чл. 59, с изключение на разходите, посочени в чл. 50, ал. 1, т. 2“.

Моля да получа разяснение коректно ли е записана точка 2, защото това са разходи за СМР, а не общи разходи по точка 3?

 • В чл. 51, ал. 2, т. 7 от Наредбата е записано „изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието“.

Моля да получа разяснение в обхвата на ограничението попадат ли асфалтови и бетонови площадки за обслужване на товаро- разтоварната дейност в предприятието, като част от сградите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и ако да- на какви условия трябва да отговарят за да не бъдат прието за „пътища на територията на предприятието“?

 • В чл. 52, ал. 2, т. 5 от Наредбата е записано „нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;“.

Моля да получа разяснение как ще процедира ДФЗ в периода на разглеждане на заявленията за подпомагане на кандидатите, ако установи задължение, което е възникнало след датата на входиране на заявлението?

 • В чл. 53, ал. 5 от Наредбата е записано „Допуска се предоставяне на авансово плащане до 80 на сто от договорената финансова помощ, при условие че изпълнението на дейностите е започнало и в заявлението за предоставяне на финансова помощ е заявено авансовото плащане, а за кандидати по чл. 52, ал. 7 и след сключване на допълнително споразумение по чл. 59, ал. 4.

Моля да получа разяснение ще се приеме ли за изпълнено условието „изпълнението на дейностите е започнало“ при представяне на платежни документи за авансово платени суми при условие, че по счетоводните стандарти това се отчита като парични потоци, а не извършена дейност?

 • В чл. 54, ал. 5 от Наредбата е записано „Обстоятелствата по чл. 53, ал. 1, т. 2 и 3 се доказват на база годишен финансов отчет на предприятието за предходен отчетен период спрямо датата на кандидатстване. За новорегистрираните предприятия се взима предвид само броят на служителите.

Моля да получа разяснение ИАЛВ ли извършва проверката по алинеята, и ако да- на базата на какви документи, защото към заявление за издаване на удостоверение за право на участие не се изисква прилагане на ГФО, а от друга страна членът в между членове със задължения на ИАЛВ?

 • В чл. 55, ал. 7, т. 3 от Наредбата е записано „не са приложими към производствения/те обект/и на заявителя“.

Моля да получа разяснение какви са приложимите методически указания в ИАЛВ за определяне на разход като неприложим, но включен технологичен проект, изготвен и заверен от правоспособен проектант със съответната проектантска правоспособност?

 • В чл. 55, ал. 9 от Наредбата е записано „Когато се налага изменение на договора по чл. 60, ал. 1 във връзка с промяна в утвърден технологичен проект, кандидатът подава в съответното ТЗ на ИАЛВ заявление за утвърждаване на измененията, като прилага и актуализиран технологичен проект по чл. 54, ал. 2 и прилага документи, удостоверяващи промяната.

Моля да получа разяснение дали преди стартиране на процедурата по алинеята бенефициентът трябва да заяви от ДФЗ промяна на договора по чл. 60, ал. 1 от Наредбата?

Във връзка с изисканите по- горе разяснение не следва ли образците на документите на ИАЛВ и ДФЗ да се включват в обхвата на Наредбата и да подлежат на обществено обсъждане при НИД на същата.

Към днешна дата очаквам въз основа на поисканите разяснения ИАЛВ и ДФЗ да променят за пореден път образците на документите си и да предизвикат за всички кандидатите отделяне на време за запознаване в тях и тяхното повторно попълване.

От друга страна ДФЗ, за разлика от ИАЛВ, не посочва идентификатор на всеки образец на документ, нито посочва дата в текста на връзката за неговото сваляне, което ще доведе до липса на информираност на кандидатите, че има промяна на образците на документи, която ще бъде установена от тях в момента на физическо подаване на заявлението в ДФЗ- София.

В условията на отворен период на прием на заявление моля в максимално кратки срокове да получа информация по заявените от мен разяснения.

Отговор на МЗХГ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *