РИБАРСТВО

Програма за морско дело и
рибарство (2014- 2020)

Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход

Допустими дейности:

Инвестиции за допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги и образователни дейности, свързани с рибарството.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи
Размерът на финансовата помощ е 50 %.
Бюджет на мярката :  1 650 000,00 €

 

Мярка 1.2. Здраве и безопасност

Допустими дейности:
Инвестиции за подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на борда или индивидуално оборудване, при условие че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза или националното право.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
Размерът на финансовата помощ е от 50% до 80 % от допустимите разходи.
Бюджет на мярката :  242 500,00 €

 Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности

Допустими дейности:
Подкрепя се окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез скрапиране на риболовни кораби, както и чрез модифициране за извършване на дейности, различни от търговския риболов.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща под формата на компенсация.
Интензитетът на помощта е 100% от изчислената компенсация.
Бюджет на мярката : 859 500,00 €

 Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете

Допустими дейности:
оборудване за ограничаване или премахване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно;
оборудване за защита на риболовните уреди и улова от защитени бозайници и птици и подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове;
оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове;

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; признати рибарски организации.

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 270 000,00  €

 Мярка 1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

Допустими дейности:
Разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително: по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
Публично-правни органи;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Организации на производителите

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща под формата на компенсация.
Интензитетът на помощта от 50% е 100% от общите допустими разходи.
Бюджет на мярката :  1 025 000,00 €

 Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности

Допустими дейности:
събиране на отпадъци в морето от рибарите, като отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци;
управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита;
участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, като възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
признати рибарски организации или организации на производителите;
научни или технически органи;
публично-правни органи;юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
100% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 3 500 000,00 €

 

 Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Допустими дейности:
инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;
иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до подобряване на качеството на продуктите на риболова.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; признати рибарски организации.

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 4 900 000,00 €

 

 Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

Допустими дейности:
Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;
Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;
Изграждане или модернизацията на лодкостоянки

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; признати рибарски организации.
Публично-правни органи;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ.
Организации на производителите

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
100% от общите допустими разходи,поради колективния интерес
Бюджет на мярката: 9 050 000,00 €

 

 Мярка 1.9. Риболов във вътрешните водоеми и водна флора и фауна във вътрешните водоеми

Допустими дейности:
Инвестиции, допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите;
Събиране на отпадъци от рибарите като изгубени риболовни уреди и др. отпадъци;
Инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова;
Изграждане или модернизацията на лодкостоянки

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; признати рибарски организации;
Публично-правни органи;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Организации на производителите.

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
От 50% до 100% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 4 017 500,00 €

 

 Мярка 2.1. Иновации

Допустими дейности:
Технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда;
Иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите, за улесняване въвеждането на нови, устойчиви производствени методи, в т.ч. на адаптирани към местните условия технологии за размножаване и отглеждане на нови, перспективни видове и разработване на технологии за производство на продукти с повишена биологична стойност;
Проучване на техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултури;
Научни или технически органи;
Организации на производителите

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
от 50% до 100% от общите допустими разходи
При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитета се намалява с 20%
Бюджет на мярката: 1 650 000,00 €

 

 Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура

Допустими дейности:
Продуктивни инвестиции в аквакултурите;
Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;
Осъвременяване на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
Възстановяване на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;
Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т.ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия;
Изграждане на затворени рециркулационни системи;

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултури;

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 19 875 000,00 €

 

 Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

Допустими дейности:
Мярката ще помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултури;

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
Важи само за микро- или малки предприятия
Бюджет на мярката: 8 500 000,00 €

 

Мярка 2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури

Допустими дейности:
Мярката ще подпомага преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултури;

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
100% от изчислената компенсация на база на пропуснати ползи или допълнителни разходи.
Бюджет на мярката: 565 000,00 €

 

 Мярка 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Допустими дейности:
аквакултурни методи, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични изисквания за управление, произтичащи от определените по Натура 2000 зони;
разходи, пряко свързани с участие в ex–situ опазване и възпроизводство на водни животни, в рамките на програми за опазване и възстановяване на биоразнообразието, разработени от публични органи, или под техен контрол;
аквакултурни дейности, включващи опазването и подобряването на околната среда, биоразнообразието и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните за аквакултура.

Допустими кандидати:
Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултури;
Публично-правни органи;
Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Организация на производители за дейностите

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
100% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката:€ 5 625 000,00

 

 Мярка 4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Допустими дейности:
По тази мярка ще се финансира подготвително подпомагане за местните стратегиите за ВОМР, дейности за сътрудничество и текущи разходи и популяризиране.

Допустими кандидати:
Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
100% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 1 623 529,41 €

 Мярка 4.2. Изпълнение на стратегиите за ВОМР

Допустими дейности:
добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури;
подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;
насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;
засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

Допустими кандидати:
Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 16 235 294,12 €

 Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара

Допустими дейности:
Ще се подпомага подготовката и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара изготвени от организациите на производителите.

Допустими кандидати:
асоциации от организации на производители;
организации на производителите.

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 97 000,00 €

 Мярка 5.2. Помощ за съхранение

Допустими дейности:
По мярката ще се предоставя помощ за компенсиране на организации на производители и асоциации на организации на производители за съхранение на продукти от риболова при спазване на изискванията на чл. 67 от Регламент 508/2014 г.

Допустими кандидати:
организации на производители;
асоциации на организации на производители.

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
100% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 689 991,00 €

 

Мярка 5.3. Предлагане на пазара

Допустими дейности:
създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации;
търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултури;

Допустими кандидати:


Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
Бюджет на мярката: 970 000,00 €

 

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Допустими дейности:
допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;
са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Допустими кандидати:
лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите
съществуващи предприятия, обработващи и/или преработващи продукти на риболова и аквакултурата.

Форма на подпомагане и размер на помощта:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.
50% от общите допустими разходи
интензитетът се намалява с 20% за бенефициент, който попада извън определението за МСП
Бюджет на мярката: 10 950 000,00 €

 

ДОКУМЕНТИ

ОП Рибарство 2014-2020