ЕС | ПРОМЕНИ ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Грешка при отваряне на потока. Вероятно за момента не работи, опитайте отново по-късно.

ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2115 :

Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

Грешка при отваряне на потока. Вероятно за момента не работи, опитайте отново по-късно.

ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2116 :

Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

Грешка при отваряне на потока. Вероятно за момента не работи, опитайте отново по-късно.

ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2117 :

Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза

Грешка при отваряне на потока. Вероятно за момента не работи, опитайте отново по-късно.