Архив за етикет: капково

Документи от Изпълнител при издаване на кладенец

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г

Чл. 103. (1) Изпълнителят на изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води съставя подробна документация за извършените дейности съгласно изискванията по чл. 25, ал. 2 .
(2) Изпълнителят на изграждане на съоръжения за подземни води, освен в случаите по ал. 3, предава съоръженията на титуляря на разрешителното за изграждане на съоръженията с приемо-предавателен протокол, към който прилага:
1. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г. , в сила от 21.02.2012 г.) документацията по ал. 1;
2. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
3. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. – само за съоръженията, предназначени за водовземане;
4. (нова – ДВ, бр. 15 от 2012 г. , в сила от 21.02.2012 г.) геоложки колонки и чертежи на съоръженията с означени: дълбочината на статичното водно ниво, надморската височина на земната повърхност и на статичното водно ниво;
5. (нова – ДВ, бр. 15 от 2012 г. , в сила от 21.02.2012 г.) техническа спецификация и материал на филтрите и конструктивни чертежи на водоприемната част на съоръжението.

Съоръженията за подземни води по начина на разположение в подземното водно тяло

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007г.

Чл. 89. (1) Съоръженията за подземни води по начина на разположение в подземното водно тяло са:

  1. вертикални: а) тръбни кладенци; б) шахтови кладенци; в) комбинирани шахтово-тръбни кладенци;
  2. хоризонтални: а) дренажи; б) галерии;
  1. шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;
  2. каптажи на извори;
  3. съоръжения със специална конструкция: а) наклонени тръбни кладенци; б) комбинирани шахтово-тръбни кладенци, в които от дъното на шахтовия кладенец са изградени няколко наклонени тръбни кладенци; в) многозабойни тръбни кладенци.