Закона за виното и спиртните напитки чл. 18, ал. 1

Чл. 18. (1) За придобиване право на презасаждане производителят подава
заявление за начало на изкореняването по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7,
придружено с изискуемите документи, посочени в него. Заявлението се подава в
териториалното звено на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство след
заплащане на такса за разглеждане съгласно тарифата по чл. 2, ал. 5.
(2) В срок до 10 работни дни от подаване на заявлението по ал. 1
териториалното звено на ИАЛВ извършва проверка на предоставените документи и
сравнява данните за посочените в заявлението имоти с данните от лозарското
стопанство, вписани в лозарския регистър.
(3) При установяване на непълноти и/или нередности в заявлението и
приложените към него документи териториалното звено на ИАЛВ писмено уведомява
производителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
представя изисканите документи или писмени обяснения.
(4) В случаите когато производителят не отстрани непълнотите и/или
нередностите в срока по ал. 3, заявлението се оставя без разглеждане. Производителят
може да подаде ново заявление в съответната винарска година.
(5) В срок до 7 работни дни от извършване на проверката по ал. 2 или след
отстраняване на непълнотите и/или нередностите по ал. 3 териториалното звено на
ИАЛВ извършва проверка на място на заявените имоти за установяване на
действителното агротехническо състояние на лозовите насаждения, измерва ефективно
засадената площ с винени лозя и изготвя снимков материал. Резултатите от проверката
се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица,
извършили проверката, и производителя или негов упълномощен представител.
(6) След извършване на проверката по ал. 5 териториалното звено на ИАЛВ
писмено уведомява производителя за измерената ефективно засадена площ.
(7) Изкореняването на лозовите насаждения започва след получаване на
уведомлението по ал. 6. За придобиване право на презасаждане производителят трябва
да изкорени лозовото насаждение до края на втората винарска година от
уведомлението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *