Закона за виното и спиртните напитки чл. 20, ал. 1

Чл. 20. (1) За начало на презасаждане производителят подава в ИАЛВ заявление
по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, придружено с изискуемите документи,
посочени в него.
(2) Когато презасаждане ще се извършва върху заявени по реда на чл. 18
изкоренени площи, в срок до 15 работни дни от получаване на заявлението по ал. 1
съответното териториално звено на ИАЛВ извършва проверка на място на площите.
Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от
длъжностните лица, извършили проверката, и производителя или негов упълномощен
представител.
(3) При промяна на местонахождението на лозовите насаждения в срок до 5
работни дни от получаване на заявлението по ал. 1 съответното териториално звено на
ИАЛВ извършва проверка на приложените документи.
(4) При установяване на непълноти и/или нередности в заявлението и
приложените към него документи териториалното звено на ИАЛВ писмено уведомява
производителя, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
представя изисканите документи или писмени обяснения.
(5) В случаите, когато производителят не отстрани непълнотите и/или
нередностите в срока по ал. 4, заявлението се оставя без разглеждане. Производителят
може да подаде ново заявление в съответната винарска година.
(6) В срок до 10 работни дни от извършване на проверката по ал. 3 или след
отстраняване на непълнотите и/или нередностите по ал. 4 териториалното звено на
ИАЛВ извършва проверка на място на заявените имоти. Резултатите от проверката се
отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили проверката, и производителя или негов упълномощен представител.
(7) До приключване на проверката по ал. 2 и/или по ал. 6 производителят няма
право да започне презасаждане.
(8) В случай на промяна в посочения в заявлението винен сорт лози и сортът,
който ще бъде засаден, производителят писмено уведомява ИАЛВ в срок до 10 дни от
промяната.
(9) В срок до 30 дни от приключване на презасаждането на определената площ
производителят подава в съответното териториално звено на ИАЛВ заявление за край
на презасаждането по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7.
(10) В срок до 10 работни дни от получаване на заявлението по ал. 9
съответното териториално звено на ИАЛВ извършва проверка на място на заявените
имоти. Проверката се състои в измерване с GPS устройство и изготвяне на снимков
материал на ефективно засадената площ, като резултатите от нея се отразяват в
контролен лист в два екземпляра, подписан от длъжностните лица, извършили
проверката, и производителя или негов упълномощен представител. В срок до 5 работни
дни от извършването на проверката преписката се изпраща в Централното управление
на ИАЛВ за отразяване на засаждането в лозарския регистър.
(11) В срок до 15 дни от получаването на преписката по ал. 10 ИАЛВ отразява
засаждането в лозарския регистър, за което писмено уведомява производителя и му
изпраща актуална справка на лозарското стопанство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *