BG-RRP-4.026

BG-RRP-4.026 „НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ И ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ

По Инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ е предвиден общ бюджет от 240 млн. лв. (140.0 млн. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100.0 млн. лв. национално и частно съфинансиране), който ще бъде разпределен поетапно. По настоящата процедура е определен планиран размер на инвестицията от общо 80 млн. лв., като останалият финансов ресурс ще бъде допълнително разпределен през 2023 г.  

Планиран размер на инвестицията

Принос от МВУ

Национално публично финансиране за невъзстановим данък добавена стойност

Съфинансиране чрез средства на Кандидата

80 млн. лв.

49.87 млн. лв.9.97 млн. лв.

20.16 млн. лв.

 

Планираният размер на инвестицията е разпределен индикативно между Компонент 1 и Компонент 2 по следния начин:

Компонент

Планиран размер на инвестицията

Принос от МВУ

Национално публично финансиране за невъзстановим ДДС[1]

Съфинансиране чрез средства на Кандидата

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ

12.8 млн. лв.

10.67 млн. лв.

2.13 млн. лв.

0 млн. лв.

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия

67.2 млн. лв.

39.20 млн. лв.

7.84 млн. лв.

20.16 млн. лв.

 

Размер на безвъзмездното финансиране за предложение за изпълнение на инвестиция

Минималният и максималният размер на финансирането за предложение по тази процедура са, както следва:

Минимален размер на финансиране за предложение – по Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение;

Максимален размер на финансиране за предложение по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Критерии за допустимост на Кандидатите

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

 • Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище – еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;
 • Да е собственик на жилището, с което кандидатства. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата;

 • Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства;
 • (служебна проверка от СНД) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;
 • Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;
 • (служебна проверка от СНДНа адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
 • В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части);
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);

При подаване на документите за кандидатстване Кандидатът декларира посоченото обстоятелство, като в процеса на изпълнение на инвестицията СНД може да прави проверка за верността на декларираното обстоятелство и/или изиска от Кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.

 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура чрез подбор (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);
 • В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;

В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има:

 • при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация);
 • при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5 за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или на фотоволтаична системи до 10 kWp – издадено разрешение за строеж за инсталацията/системата или подадено на или след 20.01.2023 г. проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава).
 • Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5), която/които включва/т:
  – ценовите параметри на доставката и монтажа и
  – данни за техническите параметри на инсталацията/системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A или по-добри от тях.
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

ВАЖНО: Всеки Кандидат може да подаде само едно предложение, което може да включва само едно жилище. В случай че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение по настоящата процедура може да се подава само от единия от собствениците му.

Критерии за недопустимост на Кандидатите

Не се допуска за финансиране Кандидат:

 • (служебна проверка от СНД) Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или за престъпление, аналогично на изброените, в друга държава членка или трета страна;
 • (служебна проверка от СНД) Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес на Кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която Кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
 • За когото е налице конфликт на интереси (по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки) във връзка с процедурата за предоставяне на финансиране, който не може да бъде отстранен;
 • Който се е опитал да:
  – повлияе на вземането на решение от страна на СНД, свързано с отстраняването или подбора, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или;
  – получи информация, която му дава неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на финансиране.
 • За когото е установено, че:
  – е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или  декларираното изпълнение на критериите за подбор;
  – не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
 • Който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с Ръководителя на СНД;
 • Когато собственото еднофамилно жилище или собственото жилище в многофамилна сграда, за което се кандидатства, се използва за стопанска дейност, се отдава под наем или в него се извършва дейност от регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА

 • Към предложението за изпълнение на инвестиция Кандидатът трябва да представи Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G).

Кандидатът трябва да представи и заверени копия на следните документи:

 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 • Документ за постоянен адрес на Кандидата, когато постоянният адрес не е вписан в документа по т.1;
 • Документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства.
 • Декларация за съгласие от съответния/ите съсобственик/ци (Приложение Н) – когато е приложимо;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси;
 • Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост;
 • Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на предложението по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);
 • Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда;
 • Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда:
  А) подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1) или
  Б) проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2), или
  В) издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън б. А и б. Б).
 • Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

ВАЖНО: На етап подаване на предложения за изпълнение на инвестиция от крайни получатели Кандидатът представя документи, доказващи изпълнение на критериите за допустимост по т. 9.1 и липса на основания за недопустимост по т. 9.2 от настоящите Условия за кандидатстване.

Обстоятелствата по т. 9.1, т. 4) и 6) и по т. 9.2, т. 1) и 2) се проверяват служебно от СНД.

В случай че подаденото от Кандидата предложение бъде одобрено за финансиране, преди подписването на договор за финансиране с крайния получател се извършва проверка за установяване на тези обстоятелства въз основа на документи и данни, до които СНД има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Структурата за наблюдение и докладване извършва проверка по служебен път за обстоятелството дали крайният получател е осъждан. Когато резултатът от служебната справка е „осъждан“, Кандидатът следва да представи свидетелство за съдимост.

ДОПУСТИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията за изпълнение на инвестиции от крайни получатели следва да съответстват на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност както и на Техническите насоки 2021/C58/01. Допустимите предложения следва да:

 • водят до постигане на целта на настоящата процедура;
 • са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“;
 • са в съответствие с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички;
 • се изпълняват само на територията на Република България.

Кандидатите могат да представят предложения за изпълнение на инвестиции по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Слънчевите инсталации и фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия могат да бъдат монтирани към съществуващи сгради, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 или Компонент 2 могат да бъдат със следната готовност:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

ВАЖНО: При подаване на предложението за финансиране на инвестиция Кандидатът посочва във формуляра за кандидатстване по кой от двата варианта (Вариант 1 или Вариант 2) кандидатства и за кой компонент (Компонент 1 или Компонент 2).

 

ВАЖНО: По настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели не може да се подава предложение, което включва едновременно изпълнение на дейности за доставка и монтаж на: 1. слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и 2. фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

По настоящата процедура доставката и монтажа на система за съхранение е допустимо само в случай, че предложението предвижда доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия.

По настоящата процедура няма да бъдат разглеждани предложения, при които се предвиждат монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 10 kWp.

Допустими дейности

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

 • Доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и др.

или

 • Доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

ВАЖНО: Слънчевите инсталации за БГВ и фотоволтаичните системи за производство на електрическа енергия следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А или да са с по-добри параметри от посочените в Приложение  А.

ВАЖНО: Дейностите по монтиране на слънчевите инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаична система до 10 kWp трябва да бъдат извършвани от лице, притежаващо необходимата професионална квалификация за това. Списък с лицата е наличен на следния интернет адрес: https://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci.

Крайният получател следва да поддържа инвестицията (слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия) най-малко 5 години след изпълнение на проекта. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали слънчевата система за БГВ или фотоволтаичната системи до 10 kWp, включително системата за съхранение на електрическа енергия:

 • е доставена, монтирана и въведена в експлоатация;
 • отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Приложение А;
 • произвежда електрическа или топлинна енергия за собствено потребление;
 • дали съхранената електрическа енергия се използва за собствено потребление (ако е приложимо).

В тази връзка при сключване на договор за финансиране крайният получател ще има задължение да осигурява постоянен достъп до мястото, където е изпълнена инвестицията за целите на осъществявания от СНД мониторинг по изпълнението.

Недопустими дейности

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е започнало преди 7 юни 2022 г.
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта, определен в сключения договор;
 • дейности, които вече са финансирани от друг европейски или национален източник;
 • закупуване на втора употреба: слънчеви инсталации за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия;
 • консултантски услуги за разработване на предложението;
 • дейности по проектиране, получаване на административни и удостоверителни документи, становища, проектно решение и др.;
 • консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
 • всички други дейности, които не са сред посочените като допустими.

Условия за допустимост на разходите

За да бъдат допустими, разходите по настоящата процедура за подбор на предложения за финансиране на инвестиции трябва да отговарят на следните условия:

 • да са възникнали след 7 юни 2022 г. и да са извършени до изтичането на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение, определен в сключения договор;
 • да са пряко свързани с предмета на договора за финансиране и да съответстват на одобрения бюджет за изпълнението на проекта;
 • да са необходими и пропорционални на изпълнението на допустимите по проекта дейности, а отчитането на изпълнените дейности да бъде документално обосновано;
 • да са направени единствено и само с цел постигане на целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта по начин, съвместим с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;
 • да са действително платени от страна на крайния получател (т. е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи), по банков път или в брой, не по-късно от датата на подаване на финансово-технически отчет по предложението за изпълнение на инвестицията и искането за плащане;
 • да са удостоверени с необходимите разходооправдателни документи (оригинални разходооправдателни документи – фактури, договори или др.), документи за извършени плащания съгласно приложимото законодателство, както и документи, доказващи извършването на дейностите.

В случай че плащането се извършва в брой, към фактурата следва да бъде приложена касова бележка.

В случай че плащането се извършва по банков път, към фактурата следва да бъде приложено платежно нареждане и банково извлечение от сметката на крайния получател или вносна бележка към доставчика.

 • да могат да се установят и проверят.

ВАЖНО: При проверка на съответствието на цени в чуждестранна валута, ще се взима предвид централния курс на Българска народна банка към датата на обявяване на процедурата – 9 май 2023 г.

Бюджетът във Формуляра за кандидатстване трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на предложението за финансиране на инвестиция.

ВАЖНО: По настоящата процедура разходите за данък добавена стойност са допустим разход.

При включване на разходи, за които се установи наличие на двойно финансиране, Оценителната комисия, назначена от СНД, взема мотивирано решение за отхвърляне на предложението за изпълнение на инвестиция.

Оценката на предложенията за изпълнение на инвестиция включват проверка и оценка на реалистичността, ефективността и допустимостта на всички предвидени дейности и разходи (виж т. 18 Ред за оценяване на предложенията за изпълнение на инвестицията).

Разходите се считат за възникнали, когато са били фактурирани, платени и предметът им е бил изпълнен.

ВАЖНО: Разходите са допустими при условие, че крайните получатели на помощта са Кандидати, които:

– осигуряват устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на финансиране за срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта;

В рамките на този срок крайният получател е длъжен да изпълнява задължението си да не прехвърля правото на собственост върху активите, изградени в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на финансиране, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/ или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от Проекта.

В случай на прехвърляне на собствеността на имота, в който е монтирана инсталацията/системата, преди изтичане на 5 години от датата на извършването на плащането от СНД към крайния получател, крайният получател се задължава да осигури съгласието и подписването от новия собственик на имота на договор/договорна клауза, с която новият собственик се задължава да изпълнява условията по договора за финансиране за остатъка от определения срок от 5 години.

В срок от 5 години от плащането към крайния получател, той, съответно приобретателят, е длъжен да използва жилището, в което е монтирана слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или фотоволтаичната система за производство на електрическа енергия, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.

– застраховат активите срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта, и

– осигурява подходящи ресурси за поддръжката на инсталацията/системата, предмет на интервенция за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта.

За дата на приключване изпълнението на проекта се счита датата на плащането от СНД.

ВАЖНО: Кандидатът декларира, че компонентите на фотоволтаичната система, и/или на слънчевата инсталация, и/или на системата за съхранение на електрическа енергия, когато станат негодни за употреба, ще бъдат предоставени за рециклиране и/или обезвреждане на определените за това места. Цитираната система и/или компоненти следва да бъдат третирани съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, по който компетентна институция е Министерството на околната среда и водите.

Допустими разходи

ВАЖНО: По настоящата процедура всеки Кандидат финансира със собствени средства изпълнението на предложението за финансиране на инвестиция.

Допустими по Компонент 1 (Вариант 1 и Вариант 2) и Компонент 2 (Вариант 1 и Вариант 2) са разходите за:

 • Доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи до 10 kWp (включително по желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия);

ВАЖНО: При подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2 заложените разходи за инсталацията или системата следва да съответстват на пазарните цени, видно от приложената оферта, като е допустимо увеличение до 15% от стойността на представената оферта. Допустимото увеличение по желание на Кандидата следва да бъде предвидено при съставянето на бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция. Допустимото увеличение не може да надхвърля определения максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на слънчеви инсталации за БГВ от 1 960.83 лв. и определеният максимален размер на финансовото подпомагане за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия, от 15 000 лв.

Закупените слънчеви инсталации, фотоволтаичните системи и система за съхранение на електрическа енергия трябва да бъдат монтирани и експлоатирани само в жилището/имота, в което ще бъде осъществена инвестицията.

 • Техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

Разходите за техническо въвеждане (пускане) на инвестицията като работеща инсталация/система следва да са пряко свързани с нея и да осигуряват минимално необходимото ниво за въвеждането (пускането) в експлоатация на слънчевите инсталации за БГВ или фотоволтаичните системи до 10 kWp, включително системите за съхранение на електрическа енергия.

 • Данък върху добавената стойност.

В случай че с извършването на даден разход ще бъде осъществена допустима и недопустима дейност, то този разход ще бъде изцяло премахнат от бюджета.

ВАЖНО: Извършването на дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за БГВ или на фотоволтаична система не е единствено и достатъчно условие за предоставяне на финансиране от СНД на Кандидата. За предоставянето на финансиране е необходимо да бъдат изпълнени всички условия съгласно настоящите Условия за кандидатстване и Договора за финансиране, който ще бъде сключен с допустимите и преминали съответна процедура на оценка Кандидати и предложения.

Структурата за наблюдение и докладване ще предостави безвъзмездното финансиране след сключването на договор за финансиране и след представяне на искане за плащане, финансово-технически отчет и документи, доказващи изпълнение на инвестицията, в т.ч. разходооправдателни документи. 

Недопустими разходи

Посочените по-долу разходи са недопустими:

 • разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, в т.ч. разходи за закупуване на слънчеви системи за БГВ, фотоволтаични системи до 10 kWp, системи за съхранение на електрическа енергия/дълготрайни активи втора употреба;
 • разходи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност по-голяма от 10 kWp;
 • разходи за закупуване на материални и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с окомплектовка на инвестицията като работеща система и/или монтаж до минимално необходимото ниво за техническото въвеждане на съответните активи в експлоатация;
 • разходи за административно обслужване, получаване на становища, проектни решения и разрешителни документи;
 • разходи, свързани с наемането на материални и нематериални активи;
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • разходи за дейности, чието изпълнение е започнало преди 7 юни 2022 г.;
 • разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта, определен в сключения договор;
 • разходи за дейности, които вече са финансирани от други източници;
 • разходи за застраховки на закупеното оборудване;
 • разходи за реклама, в т.ч. за визуализация и публичност;
 • лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания;
 • такси за финансови транзакции и други чисто финансови разходи;
 • загуби от обмен на валута;
 • всички разходи, непопадащи в обхвата на допустимите дейности, включително разходи, които не са описани във Формуляра за кандидатстване, или ако по представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с принципа „Ненанасяне на значителни вреди“ съгласно МВУ, по процедурата ще се финансира закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи до 10 kWp и осигуряване на съответствие с техническото ръководство „не нанасяйте значителна вреда“ (2021/C58/01).

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Краен срок за подаване на предложения 

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 часа на 10 ноември 2023 г.

Списък на документите, които се подават на етап на кандидатстване

Кандидатите по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели следва да представят по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020:

 • Формуляр за кандидатстване;
 • Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G).
 • Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава;
 • Документ за постоянен адрес на Кандидата, когато постоянният адрес не е вписан в документа по т.1;
 • Документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства.
 • Декларация за съгласие от съответния/ите съсобственик/ци (Приложение Н) – когато е приложимо;
 • Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси;
 • Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост;
 • Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на предложението по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5);
 • Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда;
 • Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда:
  • А) подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1) или

  • Б) проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2), или

  • В) издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън б. А и б. Б).

 • Оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата (при предложение по Вариант 2, посочен в т. 5) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1, посочен в т. 5).

ВАЖНО: На етап подаване на предложения за изпълнение на инвестиция от крайни получатели Кандидатът представя документи, доказващи изпълнение на критериите за допустимост по т. 9.1 и липса на основания за недопустимост по т. 9.2 от настоящите Условия за кандидатстване.

Обстоятелствата по т. 9.1, т. 4) и 6) и по т. 9.2, т. 1) и 2) се проверяват служебно от СНД.

В случай че подаденото от Кандидата предложение бъде одобрено за финансиране, преди подписването на договор за финансиране с крайния получател се извършва проверка за установяване на тези обстоятелства въз основа на документи и данни, до които СНД има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Структурата за наблюдение и докладване извършва проверка по служебен път за обстоятелството дали крайният получател е осъждан. Когато резултатът от служебната справка е „осъждан“, Кандидатът следва да представи свидетелство за съдимост.

Инвестиция 2 (C4.I2): Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата
КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ПО
BG-RRP-4.026 „НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ“

 1. АДМИНИСТРАТИВНА ДОПУСТИМОСТ

Критерии за административна допустимост

ДА

НЕ

Н/П

Документални доказателства

1.    Формулярът за кандидатстване e подписан с КЕП от Кандидата или оправомощено лице.

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) за подаване на предложение за изпълнение на инвестицията следва да е валиден към датата на кандидатстване.

  

 

Формуляр за кандидатстване

2.    Кандидатът е представил документ за оправомощаване за подаване на предложението за изпълнение на инвестицията с КЕП (в случай че е приложимо) – подписан и датиран от Кандидата, сканиран и прикачен в ИСМ-ИСУН 2020.

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) за подаване на предложение за изпълнение на инвестицията следва да е валиден към датата на кандидатстване.

   

Приложение към Формуляра за кандидатстване – Документ за оправомощаване за подаване на предложение за изпълнение на инвестицията с КЕП (в случай, че е приложимо), подписан, датиран, сканиран и прикачен в ИСМ-ИСУН 2020.

3.    Кандидатът е представил документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз, или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава.

  

 

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

4.    Кандидатът е представил документ за постоянен адрес, когато постоянният адрес не е вписан в документа по т. 4.

   

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

5.    Кандидатът е представил документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства.

  

 

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

6.    Кандидатът е представил декларация за съгласие от съсобственик на имота – подписана и датирана от Кандидата, сканирана и прикачена в ИСМ-ИСУН 2020.

(Подава се в случай на съсобственост на жилището/имота)

   

Приложени документи към Формуляра за кандидатстване – Приложение Н към Условията за кандидатстване.

7.    Кандидатът е представил удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата, по Закона за местните данъци и такси

  

 

Приложени документи към Формуляра за кандидатстване.

8.    Кандидатът е представил копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ако е приложимо).

   

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

9.    Кандидатът е представил фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка за период от 6 месеца от доставчика на електрическа енергия, считано 6 месеца преди:

–       доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp – при предложение по Вариант 1 по Компонент 1 или Компонент 2

ИЛИ

–       обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения – при предложение по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2.

  

 

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

10.  Кандидатът е представил разрешение за строеж за изграждането на слънчева система за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp, включително система за съхранение на електрическа енергия – когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда.

   

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

11.  Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда, е представил: 

А) подадена на или след 20.01.2023 г. декларация по чл. 151, ал. 10, изречение второ от ЗУТ (подписана от  собственика на жилището и изпълнителя на инсталацията/системата декларация, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация) и доказателства, че с декларацията е уведомен главния архитект на общината и оператора на съответната електроразпределителна мрежа (при предложение по Вариант 1) или

Б) проектно решение по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части „Конструкции“, „Електро“ и/или „ОВК“ с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава) (при предложение по Вариант 2), или

В) издадено разрешение за строеж (при предложение по Вариант 1 или Вариант 2 в случаите извън б. А и б. Б).

   

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

12.  Кандидатът е представил:

Документи на доставената и монтирана инсталация или система, съдържащи данни за техническите параметри на основните съоръжения от инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания, посочени за тях в Приложение A. Документите се представят само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 1 на Компонент 1 или Компонент 2

ИЛИ

Оферта за доставка и изграждане на инсталацията/системата, съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания посочени за тях в Приложение A. Документът се представя  само в случай, че Кандидатът подава предложение за изпълнение на инвестиция по Вариант 2 по Компонент 1 или Компонент 2.

  

 

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

 

13.  Кандидатът е представил Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G), попълнена по образец и съгласно изискванията.

  

 

Приложени документи към Формуляра за кандидатстване – Попълнено Приложение G.

14.  Кандидатът е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за имота/ жилището, с което се кандидатства.

  

 

Придружителни документи към Формуляра за кандидатстване.

15.  Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община

  

 

Обстоятелството се проверява служебно от СНД.

16.  На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице

  

 

Обстоятелството се проверява служебно от СНД.

17.  Кандидатът е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна

  

 

Обстоятелството се проверява служебно от СНД. Когато резултатът от служебната справка е „осъждан“, Кандидатът следва да представи свидетелство за съдимост.

18.  Кандидатът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към Столична община или към общината по постоянния адрес на Кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която Кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени

  

 

Обстоятелството се проверява служебно от СНД. Когато резултатът от служебната проверка е, че Кандидатът има задължения СНД предоставя възможност за предоставяне на удостоверение за липса на задължения.

19.  Кандидатът е посочил във формуляра за кандидатстване:

–       Видът на неефективния източник на топлинна енергия – (печка, котел, камина и др.) и

–       Видът на използваното от неефективния източник на топлинна енергия твърдо гориво – дърва, въглища и др.

  

 

Формуляр за кандидатстване.

20.  Предложението за изпълнение на инвестиция е в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.

  

 

Формуляр за кандидатстване, Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G).

Приложена към Формуляра за кандидатстване оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация или система (при предложение по Вариант 1).

21.  Предложението за изпълнение на инвестиции по Компонент 2 предвижда монтиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност до 10 kWp.

  

 

Формуляр за кандидатстване, приложена към Формуляра за кандидатстване оферта за доставка и монтаж на инсталацията (при предложение по Вариант 2) или документи на доставената и монтирана инсталация (при предложение по Вариант 1).

22.  Размерът на исканото безвъзмездно финансиране за изграждане на слънчеви инсталации за БГВ не надвишава 1 960.83 лв.

   

Формуляр за кандидатстване

23.  Размерът на исканото безвъзмездно финансиране за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия не надвишава 70% от стойността на системата и не е повече от 15 000 лв.

   

Формуляр за кандидатстване

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО

Оценка на качествотоМаксимален брой точки

Източник на проверка

1.    Реалистичност на разходите по предложението за изпълнение на инвестиция: 5Формуляр за кандидатстване

·         Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са допустими и

·         Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са обосновани и съответстват на дейностите, предвидена за изпълнение и

·         Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта и

·         Всички разходи, включени в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция, са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо) и

·         Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции[1].

5 
Изпълнени са 4 от горепосочените изисквания.4 
Изпълнени са 3 от горепосочените изисквания.3 
Изпълнени са 2 от горепосочените изисквания.2 
Изпълнени са по-малко от 2 от горепосочените изисквания.0 
2.    Съответствие с Техническите изисквания към активите (Приложение А): 5Формуляр за кандидатстване
Предложението за изпълнение на инвестиция надвишава техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.5 
Предложението за изпълнение на инвестиция отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.3 
Предложението за изпълнение на инвестиция НЕ отговаря най-малко на техническите изисквания, включени в Техническите изисквания към активите.0 
3.    Брой лица, които ще се възползват от инвестицията:  Формуляр за кандидатстване
4 и повече лица5 
3 лица4 
2 лица3 
1 лице2 
 
Максимален брой точки:15 

Разясненията и документите, които Кандидатите представят допълнително, не могат да водят до качествено подобрение на предложението.

В случай че предложението не отговаря на някой от критериите за допустимост или получи 0 точки по критерий 1 и 2 от Оценката на качество, проектното предложение се отхвърля!

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 09.05.2023 г. 11:00 ч.
Краен срок: 10.11.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.me.government.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Насоки за кандидастване 

Оценителни таблици