BG-RRP-6.005 – ОБЩЕСТВЕНО № 2

Процедура № BG-RRP-6.005- „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ от НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Компонент 6: Устойчиво селско стопанство
Инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“

ПРОЦЕДУРАТА Е В ПЕРИОД НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 24.08.2023Г.

ОЧАКВА СЕ СТАРТИРАНЕ НА ПРИЕМ СЕПТЕМВРИ 2023Г.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция

1. Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ), представено от един кандидат е 30 000 лв. без ДДС.

2. Максималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ), представено от един кандидат е 1 160 000 лв. без ДДС.

3. Максималният размер на допустимите разходи за едно ПИИ не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2, за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).

Процент на финансиране

1. Финансовата помощ за одобрени ПИИ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Размерът на финансовата помощ е под максималния размер, съгласно чл. 14 на Регламент (ЕС) 2022/2472 на Kомисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ВАЖНО:

3. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерии за допустимост на кандидатите

1. Финансова помощ по процедурата се предоставя на регистрирани земеделски стопани.

2. Земеделските стопани по т. 1 към датата на подаване на ПИИ трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3/1999 г.), като това условие трябва да бъде изпълнено и за предходната стопанска година –2021/2022;

б) да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

ВАЖНО:

3. Животновъдните обекти, включени в ПИИ на кандидатите, трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

4. В Раздел 21 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да бъдат представени, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Критерии за недопустимост на кандидатите

Съгласно чл. 6 от ПМС №114/2022 г., потенциалните кандидати не могат да участват в настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че:

1. са обявени в несъстоятелност;

2. са в производство по несъстоятелност;

3. са в процедура по ликвидация;

4. са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

5. са преустановили дейността си;

6. се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по точки от 1 до 5 процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени (в случай че кандидатът е чуждестранно лице);

7. са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

8. са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

9. е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

10. имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на кандидата и Столична община, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията;

11. е установено, че:

11.1. са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

11.2. не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

11.3. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

11.4. не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;

11.5. лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:

1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (т. 1), в друга държава членка или трета страна;

12. За лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;

13. лицата, които представляват кандидата, са опитали да:

13.1. повлияят на вземането на решение от страна на ДФЗ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

13.2 получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства;

13.3 при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ДФЗ или Министерство на земеделието.

14. Точка 10 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

ВАЖНО:

15. По отношение на съответствието с посочените обстоятелства, при кандидатстване се декларира от кандидатите в Декларация при кандидатстване (Приложение № 4), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

15.1. Когато кандидата се представлява от няколко лица „заедно и поотделно“ или „поотделно“ и формулярът за кандидатстване съгласно т. 3 от раздел 20 не се подписва от всички,  декларацията се разпечатва и подписва от всички лица, които не са подписали формуляра. Приложение № Б-1 Декларация при кандидатстване се подписва и от всички представляващи кандидата, когато ПИИ се подава от упълномощено лице, както и от представляващите съдружници в кандидата.

16. Не са допустими за подпомагане кандидати, които са в затруднено положение съгласно чл. 1, точка 5 от Регламент (ЕС) №  2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюза.

17. Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

18. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Хипотезите, при които може да се доказва надеждност, съответно да се издаде документ за потвърждаване на надеждност са изчерпателно изброени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и не следва тази разпоредба да се тълкува разширително.

Условия за допустимост на дейностите

1. Финансовата помощ по настоящата процедура се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

2. Финансова помощ не се предоставя за предложения за изпълнение на инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда  (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за водите (ЗВ). Оценката за това съответствие трябва да е извършена и разрешението за изпълнение на съответния инвестиционен проект да е издадено преди датата на предоставяне на индивидуалната помощ.

3. Подпомагат се ПИИ, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство.

4. За да подлежат на подпомагане по реда на настоящата процедура, кандидатите представят таблица на заявените разходи, съгласно Приложение № Б-5 – Основна информация за проектното предложение.

5. Техническите характеристики, параметрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства за финансово подпомагане, трябва да съответстват на отглежданите култури и животни в стопанството, като кандидатът доказва това съответствие, чрез обосновка в Приложение № Б-5 – Основна информация за проектното предложение. За проекти с инвестиции в напоителни системи, обосновка в Приложение № Б-5 е съгласно представен инженерен проект по точка 14.

5.1. Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции в  растениевъдно стопанство, размерът на площите по т. 5. се доказва чрез:

а) регистрация в ИСАК на кандидата; и/или

б) справка за дейността на кандидата за стопанската 2022/2023 година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

5.2. В случаите по т. 5. вида и броя на отглежданите животни се доказва чрез служебна справка, извършена от ДФ „Земеделие“ в Регистър животни и пчелини към дата на подаване на ПИИ.

6. Кандидатът се задължава да поддържа съответствие с условието по т. 5 за периода от датата на сключване на договора за финансиране до изтичане на три години от датата на получаване на окончателно плащане по одобреното ПИИ.

7. Допустими са дейности за строително-монтажни работи (СМР), по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), за които се издават разрешения за строеж и/или за преместваеми обекти, разрешения за поставяне, издадени в съответствие със ЗУТ.

8. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за напоителни системи, ако:

8.1. са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;

8.2. кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане за изграждане, реконструкция или модернизация на съоръжение за водовземане по ЗВ и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното;

8.3. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции в рамките на проектното предложение;

8.4. има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или ЗБР, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение;

9. Kогато дейностите засягат подземни и повърхностни водни обекти, чието състояние е определено като недобро в съответния план за управление на речните басейни по причини, свързани с количеството на водите, или ако най-съвременните оценки на уязвимостта и риска, свързани с климата, са установили, че засегнатите водни обекти с добро състояние могат да загубят състоянието си по причини, свързани с количеството на водите, причинени от въздействието на изменението на климата, трябва да се постигне ефективно намаляване на потреблението на вода, допринасящо за постигането на добро състояние на тези водни обекти, както е посочено в член 4, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО.

10. Инвестиции за рехабилитация на съществуващи напоителни системи са допустими, при условие че:

10.1. Инвестицията в подобряване на съществуваща „напоителна инсталация“ или елемент от „напоителна инфраструктура“ се оценява предварително за осигуряване на икономии на вода, отразяващи техническите параметри на съществуващата инсталация или инфраструктура;

10.2. Когато водните обекти вече са под натиск – финансирането на подобрения на съществуващи инсталации в стопанството следва да води до ефективно намаляване на потреблението на вода;

11. Условията по т. 9 не се прилагат за инвестиции, свързани само с енергийна ефективност на съществуващо съоръжение, инвестиции за съоръжения за съхранение на вода или за инвестиции, които използват само рециклирани води, които не засягат басейн от подпочвени или повърхностни води.

12. Изпълнението на дейностите е свързано с потенциални икономии и ефективно намаляване на потреблението на вода, измерено в проценти, с което се гарантира, че е налице ефективно намаляване на количеството вода, протичащо през оборудването, спрямо равнищата през периода 2014—2020 г. и съответно се избягва отстъпление от равнището на амбиции по отношение на опазването на околната среда:

12.1.    процентът на потенциалните икономии на вода трябва да бъдат най-малко 5 %, ако техническите параметри на съществуващата инсталация или инфраструктура вече гарантират (преди инвестицията) висока степен на ефективност, и най-малко 25 %, ако настоящата степен на ефективност е ниска, и/или за инвестиции, които се извършват в райони, където икономиите на вода са най-необходими, за да се гарантира постигането на добро състояние на водите;

12.2.    процентът на ефективно намаление на потреблението на вода е, на нивото на инвестицията като цяло, най-малко 50 % от потенциалната икономия на вода, осигурена от инвестицията в съществуващата напоителна инсталация или елемент от инфраструктурата;

12.3.    икономиите на вода трябва да отразяват нуждите, посочени в плановете за управление на речните басейни, произтичащи от Директива 2000/60/ЕО;

12.4. подкрепа за инвестиции в използването на рециклирана вода  като алтернативно водоснабдяване може да се предостави само ако снабдяването и използването на такава вода съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета.

13. Финансовата подкрепа по направление „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“ се предоставя само за дейности, които гарантират, че въздействието върху водните обекти е такова, че се очаква те да запазят добро състояние след инвестициите, като се вземат предвид бъдещите прогнози за въздействието на изменението на климата в редица сценарии.

14. За проекти с инвестиции в напоителни системи трябва да има разработен инженерен проект от инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване.

14.1. Инженерният проект трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство и изпълнение на посочените условия в т. 8 до т. 13.

14.2. За инвестиции във водоспестяващи технологии в животновъдните стопанства, инженерният проект трябва да показва изпълнение на посочените условия в т. 8 до т. 13.

15. Дейностите, свързани с инвестиции за напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с ПУРБ и Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва инвестицията.

ВАЖНО:

16. Дейностите ще бъдат подкрепени с публични средства, ако са съобразени с принципа за „ненанасяне на значителна вреда“ (ПНЗВ/DNSH), съгласно Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088.

17. За удостоверяване на горното, кандидатите следва да попълнят информацията в Приложение № Б-4 – Формуляр за самооценка – ПНЗВ, попълнен съгласно Приложение № А-5 – Указания за попълване по ПНЗВ – Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди“.

18. Дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение.

19. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Недопустими дейности

1. Дейности и разходи по проекта, които са извършени и/или започнали преди подаване на ПИИ.

2. В случай на напояване — не се допускат за подпомагане инвестиции, които засягат басейни на подпочвени или повърхностни води, чието състояние попада в категория, по-ниска от „добро състояние“ в съответния план за управление на речен басейн, по причини, свързани с количеството на водата, както и инвестициите, които водят до нетно увеличение на поливните площи, оказващи въздействие върху даден басейн на подпочвени или повърхностни води.

3. Финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство.

4. Дейности, които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и за които не е представена самооценка относно принципа за ненанасяне на значителна вреда (DNSH) в Приложение № Б-4 – Формуляр за самооценкаПНЗВ – Формуляр за самооценка относно съблюдаване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди“, попълнен съгласно Приложение № А-5 – Указания за попълване по ПНЗВ – Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди“.

5. За да се гарантира недопускане на двойно финансиране за един и същ разход по проекта по ПВУ и другите инструменти, ще се извършва контрол на бенефициент/краен получател на ниво тип на инвестицията. Бенефициент, получил подкрепа за даден тип инвестиция по ПРСР, няма да бъде допустим за подпомагане за същия тип инвестиция по ПВУ. Бенефициент, получил инвестиционна подкрепа от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход няма да може да получи финансова помощ за същия тип инвестиция по Стратегическия план.

6. Няма да бъдат подпомагани всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.

7. Няма да бъдат подпомагани разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

8. Няма да бъдат подпомагани дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти 

Допустими разходи

1. Разходи за материални инвестиции за:

1.1. Доставка и монтаж на напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване.

1.2. Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.

1.3. Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.

1.4. Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност.

1.5. Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване; 

1.6. Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството.

1.7. Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.

1.8. Доставка и монтаж на инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

Условия за допустимост на разходите

1. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по тази процедура под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на ПИИ, като всички включени в него дейности/разходи НЕ трябва да са приключили преди сключване на договора за финансиране.

3. Разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да са необходими за изпълнението на ПИИ, да са приемливи, обосновани и да отговарят на принципа на добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичността и ефикасността.

4. Оценителната комисия по чл. 10 от ПМС № 114 от 8.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от НПВУ, извършва оценка на реалистичността на предложените за финансиране разходи, посочени в Раздел 14.1 „Допустими разходи“, чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от ДФЗ референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване с индикативна/и оферта/и.

5. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е приложен към настоящите условия за кандидатстване – Приложение № А-8 – Референтни разходи.

6. За всеки заявен за финансиране разход по Раздел 14.1 „Допустими разходи“ кандидатът представя една независима оферта, която съдържа наименование на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента), марка, модел и подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Заявеният за финансиране разход може да е с до 15% над стойността на представената оферта.

7. Оценителната комисия извършва съпоставка между размера на заявения разход и наличен референтен разход и одобрява за финансиране разхода до най-ниския размер.

8. В случаите по т. 6 оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

9. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил повече от една съпоставима оферта, допустимото увеличение с до 15% се изчислява спрямо стойността на по-ниската оферта.

ВАЖНО

10. В случаите по т. 6 за заявените активи за машини/оборудване и апарати, кандидатите следва да посочат в Приложение № Б-5 – Основна информация за проектното предложение минимални технически и/или функционални характеристики на предвидените за придобиване по ПИИ активи. Не е препоръчително да указват марки, модели и други конкретни технически спецификации, които насочват към определени производители/доставчици. Посочените технически и/или функционални характеристики ще бъдат включени като приложение към договора за финансиране.

11. В случаите, когато кандидатът не е посочил минимални технически и/или функционални характеристики на актив или същите не съответстват на посочените в офертата и след допълнителното изискване на техническата спецификация, съответният разход ще бъде премахнат от бюджета на предложението служебно от оценителната комисия.

12. След сключване на договора за финансиране, крайните получатели трябва да представят две съпоставими, независими оферти и договор с избрания оферент. В офертите трябва да са включени техническите и/или функционални характеристики, включени в приложението по т. 13. В случаите на строително-монтажни работи, офертите трябва да съответстват на количествата и видовете работи в одобрената към договора за финансиране количествена сметка.

Недопустими разходи

С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, няма да се подкрепят:

i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;

iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;

iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

Недопустими за финансиране са инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързания воден обект или обекти

Недопустими за финансиране са инвестиции, които водят до „нетно увеличение на напояваната площ“ на места, където водните обекти вече са подложени на натиск.

Недопустими за финансиране са инвестиции, които биха увеличили обема на водовземането и следователно натиска за водовземането върху такива водни обекти.

Недопустими разходи са и:

1. Разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Разходи за закупуване на недвижима собственост;

3. Разходи за ДДС, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;

5. Разходи за банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

6. Разходи за принос в натура;

7. Разходи за изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;

8. Разходи за закупуване на права за производство на земеделска продукция;

9. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, за частта над пазарната им стойност;

10. Разходи, които представляват обикновена подмяна;

11. Разходи, свързани с плащания в брой;

12. Разходи за ремонт, реконструкция и изграждане на съоръжения за съхранение на растителен и животински торов отпадък – торови площадки, лагуни, балони и др. с подобно предназначение;

13. Разходи за закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане, както и създаване на трайни насаждения;

14. Закупуване на превозни средства – пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни средства, четириколесни моторни превозни средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди,  ремаркета, полуремаркета и велосипеди;

15. Финансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, обект на финансиране по ПИИ, които вече са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента за дейностите, които се подпомагат по настоящата процедура и са за същия обект/и.

16. Разходи, свързани с преработка на селскостопански продукти.

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на предложението за извършване на инвестиция (ако е приложимо)

  1. Одобреното предложение се изпълнява в срок до 9 месеца, а за предложения, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на разрешение за строеж, в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране.

Крайният срок по т. 1 е не по-късно от 30 юни 2025 г.

Критерии и методика за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции

Оценката на предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура ще се извърши в съответствие с критериите за административна допустимост и оценка на качеството, посочени в Критериите и методологията за оценка на предложения за изпълнение на инвестиции – Приложение № А-7 – Оценителна таблица.

Предложенията за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура ще се оценяват по следните критерии за подбор:

 

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки

1

Кандидат с история като земеделски стопанин

Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин от предходните най-малко 4 стопански години – 15 т.

15

2

Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ

Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 17 точки;
• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 15 точки;
• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 13 точки;
• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 11 точки;
• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 9 точки;
• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 7 точки;
• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 5 точки;
• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 3 точки;
• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка

17

3

Заявен размер на безвъзмездното финансиране

Точките по критерия се изчисляват за всички ПИИ според заявения размер на инвестиционните разходи, като за ПИИ с размер на заявените разходи от 30 000 лв. до 100 000 лв. включително се присъждат максималният брой точки. За ПИИ с размер на заявените разходи над 100 000 лв. точките се получават като от максималния брой точки „20“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 100 000 лв. на 53 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

 

Минимум – 0 т. / Максимум – 20 т.

Пример:

точки = 20-(ПИИ-100000)/53000

20

4

Кандидатът е производител на биологични продукти

Кандидатът е биологичен оператор, който има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство

15

5

ПИИ с по-високо ниво на проектна готовност

За ПИИ са представени всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ).

Важно: условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията документи.

30

Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта: 

97

Минимално изискуем брой точки по критериите за оценка: 

3

 

Критерий № 1 „Кандидат с история като земеделски стопанин“: Приоритет по този критерии получават ПИИ, подадени от кандидати, регистрирани като земеделски стопани за последните четири стопански години (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Изпълнение на изискването се проследява служебно чрез достъп до Регистър „Земеделски производители“.

Критерий № 2 „Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ“: Точките по критерия се изчисляват за съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.). Максималният брой точки е 17.

Оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови години се определя, като се използват следните данни от ОПР за съответната финансова година: стойността от Раздел А, т. I „Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, (код 15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова година минус стойността от Раздел А, т. I „Разходи за оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, (код 10000) от разходната част на ОПР за съответната финансова година плюс стойността от ред „Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи”, (код 10410) от разходната част на ОПР за съответната финансова година. Изчислява се средноаритметичния размер на оперативната печалба за последните три завършени финансови години с помощта на Таблица „Оперативна печалба“ от Приложение № Б-5 – Основна информация за проектното предложение. В случай, че кандидатът не съставя ОПР съгласно Закона за счетоводството, за източник на информация се използва „Приложение № 3 – доходи от друга стопанска дейност“ от Годишна данъчна декларация (ГДД) за съответната година на физическото лице, като се взимат предвид стойността от ред 3 „Сума на доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ“ и ред 4 „Разходи за дейността“. Данните ще се взимат по служебен път от НСИ и/или НАП, като за годините, за които кандидатът не е подал ГФО или ГДД ще се считат за 0 (нула).

Критерий № 3 „Заявен размер на безвъзмездното финансиране“: Точките по критерия се изчисляват за всички ПИИ според заявения размер на инвестиционните разходи, като за ПИИ с размер на заявените разходи от 30 000 лв. до 100 000 лв. включително се присъждат максималният брой точки. За ПИИ с размер на заявените разходи над 100 000 лв. точките се получават като от максималния брой точки „20“ се изважда резултатът от разделянето на горницата над 100 000 лв. на 53 000 и резултатът се записва с точност до 0,000001.

Критерий № 4 „Кандидатът е производител на биологични продукти“: Приоритет по този критерии получават ПИИ, представени от кандидати, за които след служебна проверка в База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин е установено, че има сключен договор за контрол и сертификация по правилата на биологичното производство преди 01.01.2023 г.

Критерий № 5 „ПИИ с по-високо ниво на проектна готовност“: Приоритет по този критерии получават ПИИ,  за които са представени всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ). Важно: условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията и процедурата документи.

 

1.      Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на ПИИ съобразно приложените към него документи и декларирани данни.

2.      Подпомагат се ПИИ, получили най-малко 3 точки съгласно критериите за оценка.

3.      За доказване на съответствието с критериите за оценка оценителната комисия извършва служебна проверка. Данни от НСИ се изискват на база съответния раздел от представената Декларация при кандидатстване.

4.      В случай че изпълнението на условията по критериите е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тези условия, той се задължава да поддържа съответствие с критериите, за които е получил точки за срока за изпълнение на проекта и за периода на мониторинг, съгласно заложеното в условията за изпълнение и договорът за предоставяне на безвъзмездно финансиране.

5.      За ПИИ, получили еднакъв общ брой точки по критерии за подбор, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно:

5.1. получения брой точки по критерий за оценка „Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ“;

5.2. в случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка „Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ“, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка  „Заявен размер на инвестиционните разходи“;

5.3. в случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка “Заявен размер на безвъзмездното финансиране”, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка „Кандидат с история като земеделски стопанин“;

5.4. в случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка „Кандидат с история като земеделски стопанин“, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка „Кандидатът е производител  на биологични продукти“;

5.5. случай, че ПИИ имат равен брой точки по критерий за оценка „Кандидатът е производител  на биологични продукти“, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий за оценка „ПИИ с по-високо ниво на проектна готовност“;

Списък с общи документи

Кандидатите по настоящата процедура следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИС за ПВУ (ИСУН2020) следните общи документи:

1. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf” или „jpg”.

2. Основна информация за проектното предложение и таблица на заявените разходи по образец (Приложение № Б-5 – Основна информация за проектното предложение). Представя се във формат „xls“ или „xlsx”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана.

3. Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издаден по реда на ЗООС и/или ЗБР и ЗВ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато към датата на подаване на предложението документът не е издаден, се представя входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 18 „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

4. Приложение № Б-1 – Декларация при кандидатстване във формат „doc“ или „docx“ или „pdf” или „jpg”, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от Раздел 21.1).

5. Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП – в ИСУН, част от секция е-декларации във формата на образеца, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – във формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана (Приложение № Б-2 –  Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП)

6. Влязло в сила разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за СМР и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато към датата на подаване на ПИИ документът не е издаден, се представя входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 18. „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

7. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектното предложение включва разходи за преместваеми обекти). Представя се във формат „pdf” или „jpg”. (Когато към датата на подаване на ПИИ документът не е издаден, се представя входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 18. „Ред за оценяване на предложения за изпълнение на инвестиции“).

8. Справка за дейността на кандидата за стопанската 2022/2023 година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Представя се във формат „pdf” или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от Раздел 21.1).

9. Разрешително за водовземане или документ за ползване на услуга „доставка на вода за напояване“ (за проекти с включени инвестиции, свързани с напояване. Когато към датата на подаване на проектното предложение разрешително за водовземане не е издадено, се представя входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 21.1 „Оценка на административно съответствие и допустимост“.) Представя се във формат „pdf” или „jpg”.

10. Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, за съответствие на инвестиционното предложение с действащите План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато към датата на подаване на проектното предложение документът не е издаден, се представя входящ номер на искане за издаване от съответния орган. В случай, че е представен входящ номер, кандидатът трябва да представи изискуемият документ най-късно в срока по т. 5 от раздел 21.1 „Оценка на административно съответствие и допустимост“.).

11. Инженерен проект, изготвен и заверен от инженер, вписан в регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване (за проекти с включени инвестиции, свързани с напояване). Представя се във формат „pdf” или „jpg” или „zip” или „rar”.

12. Една независима оферта за всеки заявен за финансиране разход, която съдържа наименование на оферента, датата на издаване на офертата, подпис на оферента (допустимо е да е подписана с КЕП на представител на оферента), марка, модел и подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС. В случай на строително-монтажни работи се прилагат и количествено-стойностни сметки във формат „xls”/„xlsx”. Представят се във формат „pdf” или „jpg” или електронно подписани с КЕП на издателя. – важи за случаите по т. 8 от раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите.

13. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел (когато е приложимо), цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg” или „rar” или „zip“. В случаите на инвестиции за СМР към договорите се прилагат и КСС във формат „pdf“ и „xls”/„xlsx”.

14. Приложение № Б-4 – Формуляр за самооценка – ПНЗВ относно съблюдаване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди“ – в ИСУН, част от секция е-декларации.  

15. Приложение № Б-3 – Декларация за държавни помощи  – в ИСУН, част от секция е-декларации.

Използвани съкращения

БФП

Безвъзмездна финансова подкрепа

ДДС

Данък върху добавената стойност

ДФЕС

Договор за функционирането на Европейския съюз

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

ЗКПО

Закон за корпоративното подоходно облагане

ЗМСП

Закон за малките и средните предприятия

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИСМ-ИСУН 2020

“Информационна система за Механизма”. Информационната система за Механизма е Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, надградена за целите на Механизма за възстановяване и устойчивост

ИСУН 2020

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2014-2020 г.

КЕП

Квалифициран електронен подпис

КСС

Количествено-стойностни сметки

МВУ

Механизъм за възстановяване и устойчивост

МЗм

Министерство на земеделието

НПВУ

Национален  план за възстановяване и устойчивост

ПИИ

Предложение за изпълнение на инвестиция

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПНЗВ

Принцип на ненанасяне на значителни вреди

ПРСР 2014-2020

Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г.

ПУРБ

План за управление на речните басейни

СМР

Строително-монтажни работи

СНД

Структура за наблюдение и докладване по Механизма, аналогично на Управляващ орган по смисъла на Европейските фондове при споделено управление

 

Основни термини и дефиниции:

Административен договор

Изрично волеизявление на ръководителя на СНД/изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за предоставяне на финансиране със средства от Механизма за въстановяване и устойчивост, по силата на което и със съгласието на краините получатели се създават права и задължения по изпълнението на одобреното предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ).

Брутен еквивалент на безвъзмездна помощ

Размерът на помощта, ако тя е била предоставена на бенефициера под формата на безвъзмездни средства, преди приспадането на данъци или други такси

Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Неизкопаеми енергийни източници, които съдържат слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, включително енергия на вълните и енергия на приливите и отливите, възобновяващи се без видимо изтощаване при използването им, както и отпадни топлини, енергия от биомаса и енергията от индустриални и битови отпадъци

Големи предприятия

Предприятия, които не изпълняват критериите на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия.

Дата на предоставяне на помощта

Датата, на която на крайния получател е предоставено законовото право за получаване на помощта съгласно приложимото национално законодателство

Двойно финансиране

Финансиране, предоставено в нарушение на принципа за допълняемост от Регламента за МВУ. Подкрепата по Механизма е в допълнение към подкрепата, предоставяна по линия на други програми и инструменти на Съюза. Реформите и инвестиционните проекти могат да получат подкрепа от други програми и инструменти на Съюза, при условие че тази подкрепа не покрива същите разходи

Действителен собственик

Съгласно дефиницията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), „действителен собственик“ означава физическо лице или лица, което в крайна сметка притежава или контролира клиента и/или физическо лице или лица, от чието име се осъществява дадена сделка или дейност

Добро състояние

По отношение на екосистема, че екосистемата е в добро физическо, химично и биологично състояние или се отличава с добро физическо, химично и биологично качество, притежава способността да се самовъзпроизвежда или самовъзстановява, и чиито състав на видовете, структура и екологични функции не са нарушени;
а) за повърхностните води — състояние, при което те имат както „добро екологично състояние“ съгласно определението в член 2, точка 22 от Директива 2000/60/ EО, така и „добро химично състояние на повърхностните води“ съгласно определението в член 2, точка 24 от същата Директива;

б) за подземните води — състояние, при което те имат както „добро химично състояние на подземните води“ съгласно определението в член 2, точка 25 от Директива 2000/60/ EО, така и „добро количествено състояние“ съгласно определението в член 2, точка 28 от същата Директива;

Добро състояние на повърхностните води

Състоянието, постигнато от повърхностния воден обект, когато и екологичното, и химичното му състояние са поне добри

Добро състояние на подземните води

Състоянието, достигнато от подземния воден обект, когато и количественото, и химичното му състояние са поне добри

Доминиращо влияние

Влиянието върху юридическо лице от друго лице, което:

а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или

б) притежава блокираща квота в капитала на юридическото лице, или

в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.

Допълващо финансиране

Финансирането с източник, различен от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, отнасящо се за конкретна инвестиция в Плана за възстановяване и устойчивост и формиращо общата й стойност.

Жизнен цикъл

По смисъла на ПМС 80/2022 г. са всички последователни и/или взаимосвързани стадии, включително провеждането на научноизследователски и развойни дейности, производство, превоз, употреба и поддръжка, през целия период на съществуване на продукта или строежа или на предоставяне на услугата – от придобиването на суровината или генерирането на ресурсите до разчистването и края на експлоатацията или употребата.

Земеделска дейност

Производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Земеделска техника

Техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника, включително и когато те се използват в животновъдните обекти.

Земеделски култури

Растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.

Земеделски площи

Обработваемата земя (включително оставена като угар), постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

Земеделско стопанство

Единица, състояща се от земя, помещения и съоръжения, използвани за първично селскостопанско производство

Изкуствен воден обект

Повърхностен воден обект, създаден от човешка дейност

Измама

Измама по смисъла на член 136, параграф 1, буква г), подточка i) от Финансовия регламент

Използвана земеделска площ

Използвана земеделска площ (ИЗП) е площта, използвана от стопанството, независимо от собствеността й. В ИЗП се включват обработваемата земя, семейните градини, трайните насаждения и постоянно затревените площи (ливади и пасища), които се използват само от изследваното стопанство

Икономически размер на стопанство

Размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.

Инвестиции в обхвата на дейностите по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване

Инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване, описани в Приложение № Б-5 – Списък на допустимите инвестиционни разходи

Инвестиции за привеждане в съответствие със стандарт на Съюза

Инвестиции, целящи привеждането в съответствие със стандарт на Съюза след изтичането на преходния период, предвиден в законодателството на Съюза

Инженерен проект

Документ, съдържащ анализ и подробна информация и технически данни за планираните за изпълнение с ПИИ системи за напояване в земеделското стопанство и определящ съответствието им с чл. 14, т. 6, е) от Регламент (ЕС) № 2222/2472, включително потенциалните икономии и ефективните икономии на вода на напоителната система.

Интензитет на помощ

означава брутният размер на помощта, изразен като процент от допустимите разходи преди приспадането на данъци или други такси

Кандидати за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост

Всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез подаване на предложение за изпълнение на инвестиция.

Количествено състояние

Израз на степента, в която подземен воден обект е засегнат от директно или индиректно черпене

Краен получател (КП)

Кандидат за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чието предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) е одобрено с решение на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване (СНД) (ДФ „Земеделие“) в резултат на извършена процедура чрез подбор по реда на Постановление № 114 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (ДВ, бр. 43 от 2022 г.) и с когото е сключен договор за предоставяне на средства от Механизма.

Материални активи

Активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, машини и оборудване

Международно признат стандарт

Стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.
„Инвестиции за привеждане в съответствие със стандарт на Съюза“ означава инвестиции, целящи привеждането в съответствие със стандарт на Съюза след изтичането на преходния период, предвиден в законодателството на Съюза.

Напоителна инсталация

„Напоителни инсталации“ в стопанството обхваща оборудването за напояване в стопанството или инсталациите, необходими за пръскането с вода на полето (като се използват различни методи като капково напояване, дъждовални напоителни системи, оборудвани или проектирани водовземания и т.н.).

Напоителна инфраструктура

„Инфраструктура за напояване“ извън стопанството включва инфраструктура извън стопанството, свързана с преноса, разпределението и съхранението на вода за напояване. Eлементи от инфраструктурата също могат да бъдат част от инвестициите в стопанствата.

Напоителната система

Напоителната система се състои от всички елементи, свързани с водовземането, преноса, разпределението, съхранението и пръскането с вода за напояване.
В зависимост от използваната технология някои от тези елементи могат да бъдат подвижни елементи (подвижни помпи, подвижни въртящи се пръскачки, напоителни системи с макари за маркуч, далекоструйни дъждовални разпръсквачи)

Национално публично съфинансиране

Национално публично съфинансиране са средствата, които се осигуряват от сметката за средства от ЕС на Националния фонд за сметка на трансфера от централния бюджет, определен с годишния закон за държавния бюджет.

Начало на работата по проекта или дейността

Началото на свързаните с инвестицията дейности или строителни работи, или първият правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или услуги, или всеки друг ангажимент, който прави проекта или дейността необратими, в зависимост от това кое от двете събития настъпва по-рано; купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешения и провеждането на проучвания за осъществимост не се считат за начало на работата или дейността

Независими оферти

Оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо.

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Нематериални активи

Активи, които нямат физически или финансов израз, като патенти, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална собственост

Ненанасяне на значителни вреди

Принципът за „Ненанасяне на значителни вреди“ означава да не се подкрепят или извършват икономически дейности, които нанасят значителни вреди на която и да било екологична цел, когато е приложимо, по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции.

„Нетно увеличение“ на „напояваната площ“

„Нетно увеличение“ на „напояваната площ“ е налице, когато се създаде нова напоявана площ, без да е налице равностойно намаление на вече съществуващата напоявана площ, което засяга същото водно тяло.
Понятието „нетно увеличение на напояваната площ“, посочено в член 74, параграф 6 от Регламента за стратегическите планове, трябва да се тълкува по смисъла на съображение 90, в което се пояснява, че „ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързания воден обект или обекти“. Това означава, че са недопустими не само инвестиции, които водят до нетно увеличение на напояваната площ на места, където водните обекти вече са подложени на натиск, но също така не може да бъдат финансирани инвестиции, които биха увеличили обема на водовземането и следователно натиска за водовземането върху такива водни обекти.

Нередност

Всяко нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза

Оперативни разходи

Административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите

Отпадъчни продукти

Всяка органична материя с растителен произход, включително отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, която не се използва за фураж

Оценка на административната допустимост и оценка на качеството

Единен етап от оценяването на предложението за изпълнение на инвестиция, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на предложението, на допустимостта на кандидатите и заявените дейности и качеството на самото ПИИ

Повърхностен воден обект

Отделен и значителен елемент от повърхностни води, като езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или канал, преходни води или разширение на крайбрежни води

Повърхностни води

Вътрешнотериториални води, с изключение на подземните; преходни води и крайбрежни води, освен по отношение на химическото състояние, за което ще се включват и териториални води

Подготовка на продукцията за продажба

Една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти

Подземен воден обект

Отделно ниво на подземните води във водоносния хоризонт или хоризонти

Подземни води

Всички води под повърхността на земята в зоната на насищане и в пряк контакт със земята или подпочвения слой

Предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ)

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена/и цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати

Предприятие в затруднено положение

Съгласно чл. 1, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 222/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година, това е предприятие, което отговаря на критериите, определени в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията и по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а) в случай на дружество с ограничена отговорност (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС (37), а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции;

б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;

в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;

д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:

1) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и

2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0;

Преработка на селскостопански продукти

Всяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.

Принос в натура

Предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.

Природни ресурси

Природните ресурси включват енергия, материали, метали, вода, биомаса, въздух и земя

Проверка на място

Проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.

Първично селскостопанско производство

Производството на растителните и животинските продукти, изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти

Разходи за инвестиции за обикновена подмяна

Разходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.

Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта

Разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват подготовка на проектното предложение, изработка на бизнес план, анализ за икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.

Рефинансиране на лихви

Възстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.

Речен басейн

Териториална област, чийто повърхностен отток се влива изцяло през поредица от потоци, реки и, евентуално, езера в морето посредством единствено речно устие, естуар или делта

Ръководител на структура за наблюдение и докладване (СНД)

Ръководителят на ведомството или организацията, в чиято структура се намира структурата за наблюдение и докладване. Правомощия на ръководител на структура за наблюдение и докладване може да се упражняват и от овластено от ръководителя лице.  За изпълнение на инвестиция C6.I1 от Компонент 6: Устойчиво земеделие на НПВУ, за СНД

Селскостопански продукт

Продуктите, изброени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета

Сериозна нередност

Измами, корупция и конфликти на интереси във връзка с мерките, получаващи подкрепа от Механизма, или сериозно неизпълнение на задължение, произтичащо от споразуменията, свързани с финансова подкрепа.

Система за управление и контрол на ПВУ (СУКПВУ)

Системата за управление и контрол на ПВУ (СУКПВУ), одобрена със Заповед № 526/01.07.2022 г. на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите.

Одобрената СУКПВУ е публично достъпна на официалната интернет страница на МФ със следното местоположение: Министерство на финансите > Начало >България и ЕС >Система за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (https://www.minfin.bg/bg/1573)

Структура за наблюдение и докладване (СНД)

Определено звено в министерство или друго ведомство в централната администрация определени с акт на ръководителя на министерство или национална автономна организация, определена със закон, което отговаря за подбора, в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническата информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническото изпълнение на инвестициите.

В случая на Министерство на земеделието, министъра на земеделието определя дирекция „Развитие на селските райони“ за структура за наблюдение и докладване (СНД), като възлага на Държавен фонд „Земеделие“ дейности и/или функции на съответната структура за наблюдение и докладване.

Схема за помощ

Всеки акт, на основата на който и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в този акт по общ и абстрактен начин, и всеки акт, на основата на който на едно или няколко предприятия може да се предостави помощ, която не е свързана с конкретен проект, за неопределен период от време и в неопределен размер

Съпоставими оферти

Оферти, които съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

б) общ съпоставим капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

Трайни насаждения

Площи, заети с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.

Търговия със селскостопански продукти

Притежаването или излагането с цел продажба, предлагането за продажба, доставка или всеки друг начин за пускане на пазара, с изключение на първата продажба от земеделски стопанин на прекупвачи или преработватели, както и всяка дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажбата от земеделски стопанин на крайни потребители се счита за търговия със селскостопански продукти, ако се осъществява в самостоятелни помещения или съоръжения, предвидени за тази цел

Услуги, свързани директно със земеделската дейност

Услуги, директно подпомагащи производството на земеделски продукти, включително услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия, ветеринарномедицински услуги и услуги за репродуктивна дейност. Не се считат за „услуги, директно свързани със земеделската дейност“ услуги, които са:

а) свързани с продажбата и/или ремонт и/или наем на земеделска техника;

б) свързани с продажбата на земеделски продукти, включително семена и посадъчен материал, с изключение на случаите, в които тя се извършва от производителя на тези продукти;

в) свързани с продажбата и съхранението на торове и препарати за растителна защита.

Финансов регламент

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014, (ЕС) No 283/2014, и Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012

 

Приложение № А-8 – Референтни разходи
Списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи

 
 

Реф. №

СМР

Описание

Мерна единица

Ново строителство – цена в лв.

Реконст рукция

Основен ремонт

Текущ ремонт

Довърши телни работи

 

/лв/м2;лв м3; лв/м’

лв/дка/

/% от колона В/

/% от  колона В/

/% от колона В/

/% от колона В/

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

1

Капково напояване за овощни видове в това число: семкови; костилкови; ядкови /черупкови/

Включва доставка и монтаж на оборудването за изграждането на системата за капково напояване в частта му за материали и дейности, които обхващат поливните площи

Забележка: не са включени водосъхраняващи и водочерпателни съоръжения (водни помпи, резервоар, сондажни кладенци, генератори, автоматика и филтърни системи)

дка

X

50%

50%

10%

25%

 

2

Капково напояване за лозя

X

50%

50%

10%

25%

 

3

Капково напояване за ягодоплодни, многогодишни медицински и ароматни култури и всички култури, невключени в СМР 15.1 и 15.2

X

50%

50%

10%

25%

             

Проект на процедура за кандидатстване

BG-RRP-6.005 – Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства
Процедурата има за цел да предостави своевременна подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.
Подкрепата по процедурата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.05.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 05.04.2023 г.

Интернет адрес: htpps://rdd@mzh.government.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 05.05.2023 г. 23:59 ч.