Архив на категория: Разработване на проект

ЗАКОН ЗА СДРУЖЕНИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда устройството и дейността на сдруженията за напояване, наричани по-нататък „сдруженията“.
Чл. 2. (1) Сдруженията за напояване са доброволни организации на физически и юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с напояване и отводняване на земеделски земи на определена територия (територия на сдружението).
(2) Сдруженията са юридически лица, учредени и регистрирани по реда на този закон.
Чл. 3. Сдруженията се образуват за следните дейности:
1. експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им по реда на чл. 47 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби хидромелиоративна инфраструктура;
2. изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения;
3. доставяне и разпределяне на водата за напояване;
4. отвеждане на излишните води от земеделските земи;
5. изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи;
6. рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
Чл. 4. Сдруженията не могат да сключват сделки и да извършват дейности извън посочените вчл. 3.
Чл. 5. (1) Сдруженията се подпомагат и насърчават от държавата.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Сдруженията извършват дейността си под надзора на държавата. Функциите на надзорен орган се осъществяват от министъра на земеделието и продоволствието.

 

Глава втора.
УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 6. (1) Сдружение за напояване могат да учредяват физически и юридически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, които се обслужват от една напоителна или една напоително-отводнителна система, или от технологично обособени части от тях и които имат интерес от дейността на сдружението.
(2) Учредители на сдружението са най-малко 50 на сто плюс един от собствениците и ползвателите по ал. 1, притежаващи и ползващи повече от 50 на сто от земеделските земи на територията на сдружението.
(3) На територията, обслужвана от една напоителна и една отводнителна система или от технологично обособени части от тях, се допуска да функционира само едно сдружение.
(4) Сдруженията се учредяват без определен срок.
(5) В наименованието на сдружението се съдържа указанието „сдружение за напояване“.
(6) Ползвателите на земеделските земи по ал. 1 могат да бъдат учредители на сдружението за напояване, ако са упълномощени от собствениците на земята.
(7) Упълномощаването на ползвателите по ал. 6 се извършва писмено с нотариална заверка на подписите.
Чл. 7. Надзорният орган със заповед открива процедура за учредяване на сдружение:
1. въз основа на заявление от учредителен комитет;
2. чрез публично обявяване по реда на чл. 9, ал. 3.
Чл. 8. (1) Учредителният комитет се състои най-малко от пет лица, отговарящи на изискванията по чл. 6, ал. 1. Членовете на учредителния комитет могат да упълномощят лице, което да представлява учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението.

Глава четвърта.
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 34. (1) Органи на сдружението са:
1. общото събрание (събрание на пълномощниците);
2. управителният съвет;
3. контролният съвет;
4. председателят.

Глава пета.
ИМУЩЕСТВО, ВНОСКИ, ОТЧЕТНОСТ, ПРЕФЕРЕНЦИИ

Чл. 46. (1) Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и право на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура, други вещни права, доходи от дейността му, заеми, лихви по влогове, постъпления от държавата, общините, кооперации и граждани, юридически лица, други права и задължения.
(2) Сдружението може да събира:
1. членски внос;
2. вноски за текущо поддържане и експлоатация на хидромелиоративната инфраструктура от водоползвателите, определени в устава;
3. строителни вноски за изграждане на нови или разширяване на съществуващи съоръжения за напояване от водоползвателите;
4. допълнителни вноски на членовете, определени в устава.

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Хидромелиоративна инфраструктура“ е комплекс от съоръжения, технически средства и оборудване за напояване и отводняване на земеделски земи на територията на сдруженията заедно с прилежащите им площи и сградите с обслужващо предназначение, както и експлоатационните пътища.
2. „Територия на сдружението за напояване“ е площта на земеделските земи, които се обслужват от една напоителна или една напоително-отводнителна система, или от технологично обособени части от тях с граници, определени от надзорния орган.
3. „Напоителни системи“ са комплекс от съоръжения, технически средства и оборудване за добиване, съхраняване, доставка и разпределяне на водата за напояване на земеделските култури с цел поддържане на подходящ водно-въздушен режим.
4. „Отводнителни системи“ са комплекс от съоръжения, технически средства и оборудване за събиране и отвеждане на излишни води от преовлажнени земеделски земи с цел подобряване на водно-въздушния режим на почвата.
5. „Агромелиоративни агротехнически мероприятия“ са технологии за обработване на почвата с цел подобряване на водно-физичните свойства, ускоряване отвеждането на излишните води, ограничаване на ерозионните процеси, подобряване на топлинния режим и биологичната активност на почвата.
6. „Технологично обособена част от напоителна система“ е система, която получава вода от един водоизточник, водовземане или пункт на напоителната система и се управлява самостоятелно.
7. „Технологично обособена част от отводнителна система“ е система, която събира и отвежда излишни води от земеделските земи във водоприемника или в канал (тръбопровод) на отводнителната система и се управлява самостоятелно.
8. „Ползвател на земеделска земя“ е физическо или юридическо лице, което ползва земеделска земя на правно основание – по договор за наем, за аренда или за учредяване на право на ползване.