BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел на процедурата

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
50 000 000EUR

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
Микро и малки предприятия: 15 000 000EUR
Средни предприятия: 15 000 000EUR
Големи предприятия 20 000 000EUR

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
Микро и малки предприятия: 100 000EUR
Средни предприятия: 100 000EUR
Големи предприятия 100 000EUR

ВАЖНО:
За предприятията от Югозападен район, които са избрали по Елемент А „Инвестиции“ режим Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, минималният размер на помощта е 57 500 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за предприятията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:
Микро и малки предприятия: 1 500 000EUR
Средни предприятия: 1 500 000EUR
Големи предприятия 1 500 000EUR
ВАЖНО:
Безвъзмездната финансова помощ по процедурата, заедно с договорената за последните седем години безвъзмездна финансова помощ по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 2 500 000 лева за микро и малки предприятия, 5 000 000 лева за средни предприятия и 7 500 000 лева за големи предприятия. В случай че по време на финансовата оценка се установи надвишаване на тези прагове, Оценителната комисия служебно ги намалява до максимално допустимия размер. В случай че на етап договаряне се установи надвишаване на посочените прагове, Ръководителят на Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. ВАЖНО:
Кандидатите, които са подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, следва да имат предвид, че ако са одобрени и сключат договор по тази процедура, то стойността на БФП съгласно сключения договор ще бъде взета предвид при пресмятането на горепосочените максимални прагове за получена БФП за период от 7 години при финансовата оценка на проектните предложения, както и на етап договаряне по настоящата процедура.

Процент на съфинансиране
Интензитет на помощта за режим „регионална помощ“:
Микро и малки предприятия: до 70%
Средни предприятия: до 60%
Големи предприятия до 50%

ВАЖНО:
За проекти в ЮЗР: съответно 45%, 35%, 25%
ВАЖНО:
Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи в проектното си предложение, финансирани по режим „регионална помощ“, с изключение на случаите, когато проектът се изпълнява едновременно в два района с различен максимално допустим интензитет на помощта. В този случай кандидатът следва да обособи разходите съобразно приложимите интензитети за съответния район.

Интензитет на помощта за режим De minimis:
Микро и малки предприятия: до 90%
Средни предприятия: до 90%
Големи предприятия до 90 %

Критерии за допустимост на кандидатите
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.)
3) Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими проекти:
1) Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация:
• ИКТ и информатика:
– производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
– ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
– Big Data, Grid and Cloud Technologies;
– безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
– езикови технологии;
– уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
– използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
• мехатроника и чисти технологии:
– производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
– машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
– инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
– системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
– вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
– създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
– роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3^ моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
– проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над- национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
– био-мехатроника;
– интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
– чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко- мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
• индустрия за здравословен живот и биотехнологии11:
– методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
– производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
– производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
– персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
– медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
Проектите, реализирани в тематичната област, следва да са съобразени с критериите за недопустимост на кандидатите, описани в т.11.2, и по-специално демаркацията с ПРСР и ограниченията за предприятията от секторите на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти; преработката и продажбата на селскостопански продукти.
– нано-технологии в услуга на медицината;
– био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
– „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
– производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
– зелена икономика.
• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
– културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
– компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
– алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
– производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

По процедурата няма да се приемат за иновации:
• незначителни изменения или подобрения;
• рутинни модернизации;
• редовни сезонни изменения (такива като в асортимента на облеклото);
Рутинните модернизации включват незначителни промени по стока или услуга, които са очаквани и планирани предварително. Развитието на модернизацията/подобрението се основава на рутинни, утвърдени дейности. Например, антивирусните софтуерни програми се закупуват с очакването за чести актуализации, които да се справят с новите вируси. Хотелските вериги строят нови хотели с очакването мебелировката, осветителните тела и баните да бъдат подновявани регулярно, въпреки че това може да бъде в рамките на 10 или 20-годишен цикъл.
• следствия от приспособяване към изискванията на отделния клиент, които не водят до съществени отлики от продукцията, произведена за останалите клиенти;
• изменения в дизайна, които не променят функционирането, предназначението или техническите характеристики на стоката или услугата;
• проста препродажба на нови стоки или услуги,придобити от други предприятия;
• увеличаване на производствения капацитет или капацитета за предоставяне на услуги чрез добавяне на производствени или логистични системи, които са много сходни с вече използваните.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:
• Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
• Производствена (процесова) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
• Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
• Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

ВАЖНО:
С оглед на постигане на целите и изпълнение на индикаторите, заложени в ОПИК 2014-2020, по процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, въвеждащи продуктова и/или производствена иновация.

Допустими дейности:
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
Елемент А „Инвестиции“
• Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
• Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
• Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б „Услуги“
• Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
Консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват:
ВАЖНО: Посочените примери за консултантски услуги в областта на иновации имат за цел да ориентират кандидатите за възможните типове услуги, като не представляват изчерпателен списък на допустимите консултантски услуги в областта на иновациите.
– консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфера на знания, генериран по проекта, подпомагане на внедряването в производство на придобитите в рамките на проекта права по интелектуална собственост, обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.;
– консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи, като например: услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.
Горепосочените дейности са допустими, в случай че са свързани с права по интелектуална собственост за иновации, които се подкрепят по проекта (вкл. придобити в рамките на проекта). Допустимите консултантски и юридически услуги не включват непредвидени разходи, възникнали по време на изпълнение на проекта и разходи,свързани със съдебни спорове по отношение на внедрявания иновативен продукт (стока или услуга) или процес;
– консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, като например: предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.п.

Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:
ВАЖНО:
Посочените примери за услуги в подкрепа на иновациите имат за цел да ориентират кандидатите за възможните типове услуги, като не представляват изчерпателен списък на допустимите услуги в подкрепа на иновациите.

– осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до бази данни, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;
– осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: осигуряване на достъп до библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или процес;
ВАЖНО: Дейностите за осигуряване на бази данни и библиотеки са допустими само за периода на изпълнение на проекта.
– осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;
– осигуряване на лаборатории13 с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;
– осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;
– изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

Приоритетни тематични области:

СЗРСЦРСИРЮЗРЮЦРЮИР
Мехатроника и чисти технологииМехатроника и чисти технологииМехатроника и чисти технологииИнформатика и ИКТИнформатика и ИКТНови

технологии в креативните и рекреативнит е индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологи иЗдравословен начин на живот и биотехнологи иЗдравословен начин на живот и биотехнологи иНови

технологии в креативните и рекреативнит е индустрии

Мехатроника и чисти технологииМехатроника и чисти технологии
Нови

технологии в креативните и рекреативнит е индустрии

Информатика и ИКТНови

технологии в креативните и рекреативнит е индустрии

Здравословен начин на живот и биотехнологи иЗдравословен начин на живот и биотехнологи иЗдравословен начин на живот и биотехнологи и

Критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест:

КритерииМакс. брой точки
I. Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация35
1. Степен на защита на подкрепяната по проекта иновация6
2. Новост на подкрепяната иновация15
3. Пазарна приложимост и жизнеспособност на иновацията10
4. Подкрепяната по проекта иновация е резултат от съвместна дейност между кандидата и научна организация или собствена за кандидата дейност4
II. Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата28
1. Опит на кандидата в изпълнението на дейности, сходни с дейностите, за които се кандидатства (съгласно Справката за иновационна дейност на предприятието през периода 2012-2014, подавана към НСИ)3
2. Предприятия, занимаващи се с научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) – средно за 2013, 2014 и 2015 г.:4
3. Придобити права по интелектуална собственост26 от кандидата, управителя и/или съдружниците27 му3
25 Ръководството може да бъде намерено на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/docs/guide.pdf
4. Претеглен коефициент на приходи от износ (2013, 2014 и 2015 г.)3
5. Претеглен марж на печалбата (2013, 2014 и 2015 г.)5
6. Претеглена брутна добавена стойност (2013, 2014 и 2015 г.)5
7. Претеглен коефициент на рентабилност на активите (2013, 2014 и 2015 г.)5
III. Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта (прогнозни данни)16
1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)4
2. Дисконтиран срок за откупуване на инвестициите (DPP)4
3. Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта4
4. Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта4
IV. Приоритизиране на проекти16
1. Регионална специализация съгласно ИСИС5
2. Регионална приоритизация за проекти, изпълнявани на територията на СЗР5
3. Надграждане на резултати по Рамковите програми на ЕС3
4. Подкрепа за еко-иновации.3
V. Реалистичност на разходите по проекта5
1. Реалистичност на разходите по проекта5
Максимален брой точки:100
Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка“, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като се изготвят отделни списъци за класиране съобразно декларираната от кандидата категория на предприятието. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на размера на бюджета за съответната категория предприятия.

В случай че дадено проектно предложение получи „0″ точки по показател „Новост на подкрепяната иновация“, проектното предложение се отхвърля.

Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е- кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.govemment.bg.
Подготовката и подаването на проектното предложение в ИСУН 2020 се извършва по следния начин: Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез имейл и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“и създава ново проектно предложение.
Проектното предложение по настоящата процедура се изготвя от кандидата, съгласно инструкциите на УО, дадени в Указанията за електронно кандидатстване (Приложение А към настоящите насоки за кандидатстване).
Изискващите се съгласно т. 23 от Насоките за кандидатстване придружителни документи към формуляра за кандидатстване също се подават изцяло електронно.
Посочените документи се описват в т. 12 от Формуляра преди подаването му.
Всички документи се представят на български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: