Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност― ще предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори (Тематична цел 4) и насърчаване на ефективното използване на ресурсите (Тематична цел 6).

Насърчаването на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в предприятията, особено в тези от преработващата промишленост е важен и наложителен процес, тъй като те допринасят най-силно за ниската производителност на ресурсите и ниската енергийна ефективност на икономиката.

Съгласно рамката, предложена от ЕК47 енергийната ефективност е основен компонент на ресурсната ефективност, а в интегрираните насоки на Комисията се посочва необходимостта от разделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите, като екологичните предизвикателства се превръщат във възможности за растеж чрез ефективно използване на природните ресурси.

Желаният и очакван ефект от целенасочената подкрепа за подобряване на енергийната ефективност и екологосъобразността в икономиката може да бъде постигнат единствено чрез съвместното изпълнение по една приоритетна ос на мерки за въвеждане на енергийно-ефективни технологии и производства и мерки за ефективно използване на ресурсите в предприятията съгласно:

 4.б/ от Чл. 5 на Регламент 1301/2013 „насърчаване на енергийната ефективност и на използването на възобновяема енергия в предприятията“;

 6.ж/ от Чл. 5 на Регламент 1301/2013 „подкрепа за промишленото преминаване към икономика с ефективно използване на ресурсите, чрез насърчаване на зеления растеж, екологичните иновации и управлението на екологичните показатели в публичния и частния сектор“ в частта ефективно използване на ресурсите.