Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:
Цели:

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;

3. Опазване на компонентите на околната среда;

4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Очаквани резултати

Очакваните резултати от подкрепата по подмярката се изразяват в:

1. Подобряване на икономическите резултати и улесняване на преструктурирането и модернизирането на малки стопанства, чрез предвидената инвестиционна подкрепа по мярката, насочена към инвестициите във физически капитал за подобряване производителността на труда и качеството на произвежданата продукция;

2. Повишаване на ефективността на използването на водите и адаптация към климатичните промени;

3. Развитие на възможностите пред малките животновъдни стопанства в планинските райони на страната за допълнително позициониране в пазарни ниши свързани с предлагане на пазара на традиционни местни продукти с високо качество насочени към краен потребител.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ е в размер на 24 447 500 лв.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв.

2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв.

3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

4. Когато кандидат участва в юридическо лице за колективни инвестиции, което е кандидат/бенефициент по реда на тази процедура, в максималния размер по т. 2 и 3 се включва размерът на допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на юридическото лице за колективни инвестиции.

5. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти на кандидатите и/или бенефициентите, които са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2 и 3.

 

Процент на съфинансиране:

1. Безвъзмездната финансовата помощ е в размер до 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 10 на сто в следните случаи:

     а) за проекти, представени от млади земеделски стопани;

     б) за колективни инвестиции;

     в) за проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения райони. Проектите трябва да се изпълняват на територията на населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват,(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и най-малко 75 на сто от общата земеделска площ се намира в необлагодетелстван район;

     г) за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;

     д) за разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

3. Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

4. Максималният размер на финансовата помощ за проект, отговарящ на повече от едно от условията по т. 2 и/или 3, е не повече от 80 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

5. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проект за колективни инвестиции и интегрирани проекти, представен от един кандидат/бенефициент, отговарящ на повече от едно от условията е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

6. Когато на кандидата е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер над 60 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа съответствие с условията, при които е получил помощта в по-големия размер, за период от три години от датата на получаване на окончателно плащане. С изключение на условието по т. 2, буква „а“, в случаите на навършването на максимално допустимата възраст.

7. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

 

Критерии за допустимост на кандидатите

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват земеделски стопани:

а) физически лица;

б) еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;

в) кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

2. За безвъзмездна финансова помощ за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители, само за сектора, за който са признати и за продуктите, за които са признати.

3. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите по т.1 трябва да:

а) са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;

б) са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;

в) имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3;

г) са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;

д) са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

е) са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия.

4. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се признават приходи/доходи за предходната календарна година от земеделска дейност в размер най-малко 33 на сто  и наличието на икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и обстоятелството, че над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, на физически лица.

5. Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите или пчелините, както и договорите за наем на животновъдния обект, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, трябва да са:

а) влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение;

б) с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.

6. Цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от кандидата:

а)  с правно основание, регистрирано в съответната общинска служба по земеделие, през целия период считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на подписване на административния договор;

б)  в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;

в) в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.

7. Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно Приложение № 4.

8. Началният стандартен производствен обем на земеделското стопанство се доказва с декларация по образец съгласно Приложение № 5 за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:

а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или

б) документ, доказващ правно основание за ползване регистрирано в  съответната общинска служба по земеделие, на земеделските земи, които участват при изчисляването му, или

      в) вида на отглежданите култури от анкетните формуляри към анкетна карта на земеделския стопанин, съгласно регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

9. Когато икономическият размер на стопанството се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в декларацията по Приложение № 5 се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.

10. При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектното предложение.

11. Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засадени по вкоренен по картонажен метод материал, както и за ягоди, допустимият период е цялата година.

12. При изчисляване на икономическия размер на стопанството се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност.

13. При изчисляване на икономическия размер на стопанството насажденията трябва да отговарят на изискванията за минимален брой на растения на единица площ, съгласно Приложение № 6.

14. Земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“ са допустими за подпомагане, само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район, съгласно списък по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

15. Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.

16. Не се счита за изпълнено условието кандидатите да имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, когато:

16.1. съпругът/съпругата на кандидата – физическо лице, на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член на кооперацията или на признати групи или организации на производители или на съдружниците има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД, и/или като собственик на повече от 50 на сто  от капитала в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО, общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове в юридическото лице;

16.2. кандидатът – физическо лице, или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на 50 на сто  или повече от капитала на кандидата ООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете на кооперацията има отделно земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;

16.3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или кандидатът е ООД и собственикът на 50 на сто  или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или когато кандидатът е кооперация и член на кооперацията и има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ и/или собственик на повече от 50 на сто  от капитала в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава левовата равностойност на 7999 евро СПО, общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост от юридическото лице.

17. Условието, кандидатите да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто  от общите си приходи/доходи за предходната календарна година, се доказва с представянето на:

17.1. справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец, съгласно Приложение № 7;

17.2. заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за календарната година, предхождаща годината на подаване на проектното предложение; към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), подписани и заверени от съставителя на документа и кандидата;

17.3. документи, доказващи правно основание за ползване на имотите регистрирано в съответната общинска служба по земеделие, от които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, имотите под наем или аренда, в т.ч. имотите, попадащи извън обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, трябва:

а) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо годината на кандидатстване, и/или

б) не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или

в) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната стопанска година спрямо годината на кандидатстване.

17.4. приходни/разходни документи, в случай че са издадени, съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.

18. За приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдна дейност, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за година, предхождаща годината на кандидатстването.

19. Приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдна дейност не се признават, ако са получени преди датата на издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

20. При кандидатстване за колективна инвестиция условията за допустимост (т. 3 до 18 вкл.) на кандидатите трябва да са изпълнени за всеки един от членовете на кандидата група или организация на производители.

21.  При приемане на нов член в група или организация същият трябва да отговаря на изискванията за допустимост на кандидатите към датата на приемането му в групата или организацията.

ВАЖНО:

22. В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

23. Проекти за колективни инвестиции по настоящата процедура чрез подбор са допустими за подпомагане единствено ако са представени от признати групи/организации на производители.

24. В рамките на настоящата процедура чрез подбор не са допустими за подпомагане интегрирани проекти.

 

Критерии за недопустимост на кандидатите

1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСУСИФ) в процедура чрез подбор не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)  или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 162/2016 г.)(Приложение № 8). Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

1.1. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. с акт на компетентен орган е установено, че:

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.8. са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.9. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.

2. Основанията по т.1.1, 1.2 и 1.7, се отнасят за лицата, които представляват кандидата.

3. Точка 1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. Съответствието с изискванията, описани в т. 16-1.9 се доказват при кандидатстване само с декларация съгласно Приложение № 8 от настоящите Условия за кандидатстване.

4. Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ декларираните обстоятелства се доказват и се извършва проверка от ДФЗ-РА, относно същите с:

а) официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.

б) декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства съгласно Приложение № 8.

5. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на селското стопанство.

6. По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

7. Кандидати, които са одобрени за подпомагане по реда на:

7.1. Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);

7.2. Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.) или по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“;

7.3. Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.) или по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“;

7.4. Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);

8. За колективни инвестиции не се подпомагат групи или организации на производители:

8.1. при които някой от членовете притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата;

8.2. при които някои от членовете помежду си са свързани предприятия или предприятия партньори по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

9. Финансовата помощ не се предоставя на бенефициенти на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тези условия максимални размери.

 

Допустими разходи

1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция.

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг.

5. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения.

6. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение № 10.

7. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

8. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

9. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

10. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто  от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 9.

 

Условия за допустимост на разходите

1. Безвъзмездна финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Допустимите разходи по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да превишават следните стойности:

2.1. за консултантски услуги и разходите за правни услуги като част от разходите по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ – 1 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ (за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 9) и 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 9 (за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини);

2.2. за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности като част от разходите по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“  – 2,25 на сто от допустимите разходи за проектирания обект;

2.3. за строителен надзор като част от разходите по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“– 1 на сто от допустимите разходи по т. 1 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

2.4. разходите за предпроектни проучвания и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2 и 3, като част от разходите по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ – 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

2.5. Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост по т. 5 и 6 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 4 и т. 7 – 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

3. Разходите по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

4. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, са допустими, ако са извършени след подаване на проектното предложение.

5. Разходи по т. 1 и 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ са допустими, ако са извършени след посещение на място от служители на ДФЗ – РА.

6. Разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

7. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искането за междинно или окончателно плащане за същия актив.

8. Оценителната комисия, извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от ДФЗ – РА, референтни разходи за допустими за финансиране активи, дейности и услуги и/или сравняване на представени оферти.

9. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е приложен към настоящите условия за кандидатстване – Приложение № 11 и Приложение № 12.

10. За всеки заявен за финансиране разход от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които ще се прилагат референтни разходи, кандидатът представя една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, количествено-стойностна сметка на строително-монтажните работи, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

11. За всеки заявен за финансиране разход от допустимите разходи, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които ще се прилагат референтни разходи, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя запитване за оферта по образец съгласно Приложение № 13, а когато не е избрал най-ниската предложена цена – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи ДФЗ – РА, извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

12. В случаите по т. 10 и т. 11 оферентите, когато са местни лица, следва да са вписани в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи – местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

13. Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал.

14. Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са вписани в публичните регистри съгласно чл. 235 и 241 от Закона за горите.

15. Изискването за вписване в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица – оференти на посадъчен материал, както и физически лица, предоставящи услуги по т. 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

16. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които ще се прилагат референтни разходи, ДФЗ – РА, извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор, съпоставката се извършва между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като ДФЗ – РА, одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

17. Изискванията от т. 8 до т. 16 не се прилагат по отношение на разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, както и за разходи за такси за извършвани услуги от държавни и/или общински органи и институции.

ВАЖНО: За разходи за строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, на стойност равна или по-висока от 50 000 лв., както и за разходи за доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, на стойност равна или по-висока от 30 000 лв., бенефициента провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160, след сключване на административния договор. С оглед преценка за обоснованост на разходите, бенефициента представя оферти в съответствие с т. 10 и 11.

 

Недопустими разходи

1. Закупуване и/или инсталиране на оборудване, машини и съоръжения втора употреба.

2. Закупуване на лизинг на недвижима собственост.

3. Данък върху добавената стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност.

4. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за лизингодателя, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси, режийни разходи;

5. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви.

6. Принос в натура.

7. Изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии.

8. Търговия на дребно.

9. Закупуване на права за производство на земеделска продукция.

10. Закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане.

11. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, за частта над пазарната им стойност.

12. Сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти.

13. Които представляват обикновена подмяна.

14. Свързани с плащания в брой.

15. Инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи.

16. Консултантски услуги, предоставяни по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 2016 г.

17. Включени в таблица 8 „Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана“ в бизнес плана на проектното предложение, одобрено по Наредба № 10 от 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 46 от 2016 г.).

18. Закупуване на кошери и пчелни майки;

19. Подпомагани по Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г.;

20. Транспортни средства с изключение на земеделска техника.

21. За строително-монтажни работи и/или създаване на трайни насаждения, извършени преди посещението на място по т. 8 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“.

22. Финансова помощ не се предоставя за инвестиционни разходи по Приложение № 14, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти, които са:

22.1. разположени на територията на нитратно уязвими зони от Приложение № 15 определени в заповед на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „ф“ от Закона за водите, или се използват за дейности в такива зони;

22.2. директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието, храните и горите.

23. Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

24. Инвестиции, за които ДФЗ-РА или друг компетентен орган установи изкуствено създадени условия за получаване на безвъзмездната финансова помощ с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.

25. Разходи за СМР, извършени преди посещението на място по т. 8 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“.

26. Инвестиции, за които е установено двойно финансиране.

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта

1. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение за строеж и за създаване на трайни насаждения, в срок до 36 месеца от датата на:

а) подписването на административния договор за предоставяне на финансова помощ с РА;

б) получаване от бенефициента на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време проведена процедура по ПМС № 160/2016 г.

2. Крайният срок по т. 1 е до 15 септември 2023 г.

 

Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за оценка на проекти
КритерииМинимално изискванеМаксимален брой точки
1Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“ 35 
1.1.Проекти на кандидати, които към момента на подаване на Формуляр за кандидатстване имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни съгласно Приложение № 18, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към  дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни от Приложение № 18 се умножава по коефициент 0,0044

Пример= Коефициент
СПО/измерено в евро/ х 0,0044

 

35
2Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/9120
2.1.Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,0025

Пример= Коефициент
СПО/измерено в евро/ х 0,0025

20
3Проекти на земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони25
3.1.Проекти на кандидати,  чиито животновъдни обект/обекти(ако е наличен такъв) и минимум 50% от използваните земеделски площи са разположени  в планински и необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.*25
4Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата10 
4.1.Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанстватаИнвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство10
4.2.Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанстватаНад 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството10
5Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване4 
5.1.Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване*2
5.2.Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурсиПроекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи2
Общо94 точки

 

Списък с общи документи

1.    Основна информация за проектното предложение (Приложение № 2) във формат „xls“ или „xlsx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf” или „jpg“, подписана и сканирана от кандидата;

2.    Таблица за допустими инвестиции във формат „xls“ или „xlsx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице –  и във формат „pdf” или „jpg“, подписанa и сканиранa от кандидата (Приложение № 19);

3.    Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

4.    Удостоверение за семейно положение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Документът се представя само, когато не е осигурен служебен достъп до информацията)(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

5.    Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната финансова година (Приложение № 7), във формат „doc” или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице във формат „pdf“ или „jpg“ подписана, подпечатана  и сканирана от кандидата. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

6.    Копие от годишната данъчна декларация за предходната финансова година спрямо датата на кандидатстване, заверена от съответната ТД на НАП. Към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

7.    Декларация за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството към датата на подаване на проектното предложение (Приложение № 5), във формат „doc” или „docx“, а когато проектното предложение се подава от упълномощено лице във формат „pdf“ или „jpg“. За кандидати за колективни инвестиции, декларацията се попълва от всеки един от членовете,  подписана, подпечатана  и сканирана от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

8.    Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 8) подписана, подпечатана и сканирана от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

9.    Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП и справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) представят се във формат „pdf” или „jpg“, подписани от кандидата и сканирани. (изисква се от кандидати микро, малки и средни предприятия). (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

10.    Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена безвъзмездната финансова помощ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

11.    Бизнес план (Приложение № 9) във формат „xls“ или „xlsx“, когато проектното предложение се подава от упълномощено лице – и във формат „pdf” или „jpg“ с подпис/и и печат от кандидата на всяка страница;

12.    Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите насоки – документът се предоставя само от кандидати – юридически лица,  подписано, подпечатано  и сканирано от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

13.    Опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни – документът не се изисква за юридически лица кандидати за колективни инвестиции, а само за техните членове. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

14.    Документ за собственост или ползване за цялата налична в земеделското стопанство земя и сгради. За земята, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем, кандидатът представя документи в съответствие с условията по т. 3, буква „г“ и „д“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

15.    Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен междинен период – важи за кандидати юридически лица, с изключение на кандидатите физически лица, в случай че не са публикувани в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

16.    Приходни/разходни документи съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване – в случай че има издадени такива. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

17.    Удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за година, предхождаща годината на кандидатстването. (Документът се представя само, когато не е осигурен служебен достъп до информацията) (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2 Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.);

18.    Документи, доказващи правно основание за ползване, регистрирано в съответната общинска служба, от които на имотите е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са формирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

19.    Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване,  подписана, подпечатана  и сканирана от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

20.    Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

21.    Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти – обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години считано от датата на подаване на проектното предложение (когато е учредено срочно право на строеж) – важи в случаите по  т. 4 и т.4.1. от раздел 13.2. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

22.    Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска земя, и/или друг вид недвижими имоти – обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години считано от датата на подаване на проектно предложение, вписан в районната служба по вписвания, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба по земеделие – важи в случаите по  т. 4 от раздел 13.2. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

23.    Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ – важи в случаите по т. 4.4, буква „а“) от раздел 13.2 . Представят се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

24.    Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) – важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи);

25.    Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж – важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

26.    Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице – важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи. Представят се задължително в два формата – „pdf“ или „jpg“ и „xls“ или „xlsx“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

27.    Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

28.    Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

29.    Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице – важи в случаите по т. 8, от раздел 13.2. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

30.    Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по т. 10 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf” или „jpg“;

31.    Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 13. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

32.              Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение (важи в случаите, когато разходите не попадат в обхвата на Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки, във формат „pdf“ или „jpg“ и „xls“ или „xlsx“.;

33.              Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.

34.    Количествено стойностни  сметки във формат „pdf“ или „jpg”, включително във формат „xls“ или „xlsx“ към офертите и договорите за случаите, когато в проекта са заложени разходи за СМР;

35.    Писмена обосновка за мотивите, обусловили избора, когато избраната оферта не е с най-ниска цена – важи в случаите когато за заявения за финансиране разход, кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка с референтни цени. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

36.    Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на проектното предложение – важи в случаите на разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, когато такива документи са издадени преди подаване на проектното предложение. Предоставят се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

37.    Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение – важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

38.    Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция (в случай, че към датата на подаване на проектното предложение е проведена такава), или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/ни. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

39.    Документ за професионални умения и компетентности – важи в случай, че проекта е  представен от млади земеделски стопанин и е заявен по-висок размер на помощта. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

40.    Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството (Приложение № 20), подписана, подпечатана  и сканирана от кандидата, придружена от копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и талон за технически преглед за наличната в стопанството самоходна техника, на възраст до 7 години. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

41.    Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за изграждане на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или договор за извършване на услуга „водоподаване за напояване“ – за проекти с включени инвестиции за напоителни системи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

42.    Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите за съответствие на инвестиционното предложение с действащите план за управление на речните басейни и план за управление на риска от наводнения – предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ ведно с документа по т. 20 за проекти с включени инвестиции за напоителни системи и оборудване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

43.    Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване – за проекти с включени инвестиции за напоителни системи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

44.    Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел и/или документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) № 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB, L 193, 21 юли 2015 г.). Важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта за  разходи за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, биологично производство, икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2).(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган);

45.    Документ, издаден от правоспособно лице /производител на съответната инсталация/, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво /само за инсталации използващи биомаса за производство на енергия за собствено потребление/. Оценката следва да е в съответствие с Глава втора на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението (ДВ, бр. 41 от 2010 г.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7от Раздел 21.2);

46. Становище,         издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта са свързани с опазване компонентите на околната среда и вида на компонента засегнат от инвестицията. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2);

47. Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

 

Списък с документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти

1. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или входящ номер от искане за издаване от съответния орган. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

2. Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

3. Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ, придружена с доказателства за подаването й пред АУЕР – важи в случаите, предвидени в ЗЕЕ (прилага се само ако документа е изискуем съгласно националното законодателство и/или изискванията към настоящите условия за кандидатстване). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

4. Сертификат, издаден от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от ЗПООПЗПЕС, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет за стопанство, сертифицирано за производство на биологични продукти). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“;

5. Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет за проект с инвестиции от земеделски стопани, членове на сдружения за напояване). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

 

Краен срок за подаване на проектните предложения

1. Производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор започва в деня на публикуването на обява за откриване на процедурата чрез подбор в ИСУН.

2. Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg. Разясненията се утвърждават от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХГ, ДФЗ-РА и на страницата на ИСУН в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

3. В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение при съобразяване на изискванията по Раздел 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“ от настоящите Условия за кандидатстване. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, оценителната комисия разглежда само последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени.

4. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22 октомври 2018 г.

 

Допълнителна информация

I. Допълнителна информация  към РАЗДЕЛ 10 „Процент на съфинансиране“

1. За проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност (т. 2, б. “г“), условието се счита за изпълнено когато кандидата участва в сформиране и функциониране на оперативна група, която е бенефициент подпомаган по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“.

2. За проекти с включени разходи за иновации, условието се счита за изпълнено когато допустимите инвестиционни разходи са насочени и доказващи:

а) иновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, за който са представени удостоверение за ползван патент или удостоверение  за полезен модел, издадени от патентно ведомство в рамките на две години преди датата на подаване на Формуляр за кандидатстване. За определяне на процентното съотношение се взимат предвид само разходите за въвеждането на иновативния продукт.

б) въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) и маркетинг, за който са представени удостоверение за ползван патент или удостоверение за полезен модел, издадени от патентно ведомство в рамките на четири години преди датата на подаване на Формуляр за кандидатстване. Патентът/ удостоверение за полезен модел следва да е за цялата/ото машина/съоръжение/оборудване.

в) нова практика, за която са представени удостоверение за ползван патент или удостоверение за полезен модел, издадени от патентно ведомство в рамките на четири години преди датата на подаване на Формуляр за кандидатстване.

г) въвеждане на нова организационна форма, за която са представени удостоверение за ползван патент или удостоверение за полезен модел, издадени от патентно ведомство в рамките на четири години преди датата на подаване на Формуляр за кандидатстване.

3. За проекти с включени разходи за опазване и възстановяване на околната среда, условието се счита за изпълнено когато допустимите инвестиционни разходи по проекта са инвестициите изброени в Приложение № 14.

4. За проекти с включени разходи за биологично производство, условието се счита за  изпълнено, когато кандидата представи договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, сертификат, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и или друг документ издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че земята/площите и/или наличните животни, с които е обосновано ползването на инвестициите, свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол към датата на кандидатстване и са сертифицирани като биологични. Договорът, сертификатът или други документи издадени от контролиращото лице следва да бъдат за дейностите и инвестициите по проекта, обект на подпомагане.В случай на проекти представени от групи или организации на производители признати от министъра на земеделието и храните, условията посочени по – горе следва да са изпълнени за всички членове на групата или организацията на производители на земеделски продукти, които са земеделски стопани.Допустими инвестиционни разходи по проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти са разходи, които се използват само за дейности свързани с производство на вече сертифицирани биологични продукти. Допустими инвестиционни разходи, които се използват едновременно и за дейности, различни от производство на сертифицирани биологични продукти не се считат за разходи, свързани с производство на биологични продукти.

5. За проекти с включени разходи за икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени,условието се счита за  изпълнено, когато са включени допустими разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата.

 

II. Допълнителна информация  към РАЗДЕЛ 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“

1. Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор

2. Приоритет по критерия „Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и/или „Плодове и зеленчуци“ се дава само ако разходите, за които се кандидатства, са изцяло насочени към производството на селскостопанска продукция от Приложение № 18.

3. При определяне на точките по критерия „Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и/или „Плодове и зеленчуци“ съгласно Приложение № 18, СПО на кандидати за колективни инвестиции се изчисляват на база средноаритметично изчислено СПО на всички негови членове/съдружници.

4. Приоритет по критерия „Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси“ получават проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от съоръжение съгласно Приложение № 21.

5. В случай, че изпълнението на приоритетите е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати по реда на тези насоки, той се задължава да поддържа съответствие с приоритетите в срок три години считано от датата на получаване на окончателно плащане и за срок пет години за бенефициенти, които са големи предприятия.

6. Кандидатите, одобрени за подпомагане въз основа на изпълнението на приоритета критерия „Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и/или „Плодове и зеленчуци“, се задължават да поддържат стопанство със СПО в приоритетните сектори не по-малко от това, за което са получили точки.

7. Критериите свързани със СПО следва да са изпълнени към датата на подаване на междинно/окончателно плащане и в периода на мониторинг.

8. Кандидата участва в сформиране и функциониране на оперативна група, която е кандидат по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ .

 

ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ 

ТЕРМИН

ЛЕГАЛНА ДЕФИНИЦИЯ

Авансово плащанеПлащане по смисъла на чл. 63 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.
Административен договор Изрично волеизявление на изпълнителният директор на ДФЗ-РА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства по ПРСР 2014 – 2020 г., по силата на което и със съгласието на бенефициента се създават за бенефициента права и задължения по изпълнението на одобрения проект. Административния договор се оформя в писмено споразумение между изпълнителния директор на ДФЗ-РА и бенефициента, заместващо издаването на административен акт.
БиоенергияЕнергия, включително под формата на течни или газообразни горива, която е получена от преработката на биомаса.
БиомасаВсяка органична материя с растителен произход, която може да бъде рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и други отпадъчни материали.
ДейностПроект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече бенефициенти, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
Доминиращо влияниеВърху юридическо лице е влиянието на друго лице, което:

а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или

б) притежава блокираща квота в капитала на юридическото лице, или

в) може да назначава повече от половината от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.

Енергийна ефективност в рамките на земеделското стопанствоСъотношението между изходното количество произведена стока или продукция и вложеното количество енергия, като инвестициите по проекта трябва да допринасят за енергийно спестяване в рамките на цялото земеделско стопанство спрямо годишното потребление на енергия за годината, предхождаща годината на подаване на проектното предложение.
Земеделска дейност

 

Производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
Земеделски културиРастения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.
Земеделска техникаТехника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.
Изкуствено създадени условияВсяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.
Икономическа жизнеспособностГенерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство за периода на бизнесплана.
Икономически размер на стопанствоРазмерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.
ИновацииИновативен продукт произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна форма, включително маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел, регистрирана в рамките на две години преди датата на подаване на проектното предложение. За иновации не се считат малки промени или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в организацията на работното място или външните отношения, които се основават на организационни методи, които вече се използват в стопанството.
Инженерен проектДокумент, съдържащ анализ и подробна информация и технически данни за планираните за изпълнение с проекта системи за напояване в земеделското стопанство и определящ съответствието им с чл. 46 от Регламент № 1305/2013, включително потенциалните икономии и ефективните икономии на вода на напоителната система.
Интегрирани проекти

 

Проекти, изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции, попадащи в обхвата на две различни мерки:

а) мярка 4 и мярка 6;

б) мярка 4 и мярка 8;

в) мярка 4 и мярка 9;

или подмерки от тези мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., като проектите следва да допринасят и показват по-добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат на едновременното изпълнение на съответните дейности или операции.

Колективни инвестиции

 

Инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.
Междинно плащанеПлащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
Международно признат стандартСтандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен.
Млади земеделски стопаниЛица, които към момента на подаване на проектното предложение са на възраст между 18 и не повече от 40 навършени години (включително) и притежават съответни професионални умения и компетентности и се установяват за пръв път като ръководител на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване на проектното предложение. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица, за да се считат за млади земеделски стопани, те следва да отговарят на изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от физическото лице на възраст между 18 и 40 ненавършени години след 1 януари 2014 г. Установяването като ръководител на земеделско стопанство е настъпването на първото от следните събития:

а) регистрация на кандидата (физическо или юридическо лице), на друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, на мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата, за първи път като земеделски стопанин по ЗПЗП;

б) започване на отглеждане на животни в животновъден обект – собствен или нает от кандидата (физическо или юридическо лице), от друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата, от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата;

в) стопанисване на земя с цел производство на земеделска или животинска продукция от страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто мажоритарен дял се притежава от кандидата, мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата.

Напоявани площиПлощи, в които към 1 януари 2007 г. е действала система за напояване.
Независими офертиОферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) едното участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) съвместно контролират пряко трето лице;

г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Непреодолима сила и извънредни обстоятелстваОбстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
НередностВсяко нарушение на правото на ЕС или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Нетно увеличение на напояваната площИнвестиция, свързана с изграждане на системи за напояване извън напоявани площи към 1 януари 2007 г.
Обособена част от инвестициятаЗавършен етап на изпълнение на инвестицията, който е обособен и е доведен до самостоятелна степен на завършеност.

 

Общият приход/доход за преходната календарна година1. За физическо лице и едноличен търговец – всеки придобит през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12, ал. 1  и ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, както и доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси, както и доходи, получени от задължително осигуряване и пенсиите за осигурителен стаж и възраст през предходната календарна година;

2. за юридическо лице – общ приход са всички парични постъпления, получени от стопанския субект от редовни или случайни, постоянни или временни източници през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване).

 

Оперативни разходиАдминистративните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
Организации и/или групи на земеделски производителиОрганизациите и/или групите, признати от министъра на земеделието, храните и горите.

 

Отпадъчни продуктиВсяка органична материя с растителен произход, включително отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, която не се използва за фураж.
Полезна топлоенергияПонятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ L 052, 21.02.2004 г. и Българско специално издание: глава 12, том 2).
ПодмяркаСъвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 – 2020 г.
Подготовка на продукцията за продажбаВключва една или комбинация от дейности, свързани с почистването, подготовката за съхранение, съхранението, сортирането, маркирането, опаковането и транспортирането на земеделски продукти.
Предпроектно проучванеАнализите по чл. 29, ал. 8, становища, резюмета и доклади за енергийна ефективност и доклади за екологична устойчивост на проекта.
Преработка на селскостопански продуктиВсяко обработване на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на животински или растителен продукт за първа продажба.
Принос в натураПредоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
Приход/доход от земеделска дейност за преходната календарна годинаприход/доход, придобит от кандидата през предходната календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство на непреработени земеделски продукти и на преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти, в т.ч. получена финансова помощ по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., схемите за директни плащания, националната програма за пчеларство, националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други национални схеми за подпомагане, директно свързани със земеделските дейности на кандидата.
Проверка на мястоПроверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
ПроектФормуляр за кандидатстване заедно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.
Професионални умения и компетентностиЗавършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост, или удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско стопанство“, или професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ и „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.

 

Публична финансова помощВсеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти, ще се разглежда като обществен дял.
Първично селскостопанско производствоПроизводство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и памук, без да се извършват никакви по-нататъшни операции, с които се променя естеството на тези продукти.
Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проектаРазходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които задължително включват и подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.
Разходи за инвестиции за обикновена подмянаРазходи за замяна на активи, които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
Рефинансиране на лихвиВъзстановяване на извършените разходи за лихви по заеми.
Стандартен производствен обемСтойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро.
Стопанства в сектор „животновъдство“Стопанства при които над 50 % от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО се формира от животни.
Схеми за директно подпомаганеПравилата за предоставяне на финансова помощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.).
Съпоставими офертиОферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата и съдържат:

а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и земеделска техника;

б) общ капацитет на оборудването – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на оборудване;

в) количествено-стойностни сметки – в случаите, когато се кандидатства за разходи за извършване на строително-монтажни работи.

Трайни насажденияПлощи, заети с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници, медоносни дървесни видове за производството на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за лозов посадъчен материал, овощни дръвчета, декоративни храсти и горски фиданки и други насаждения с вегетационен период повече от две години.
Частичен отказ за финансиранеОтказът да се финансират част от заявените разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и приоритетен сектор „Животновъдство“ 

Култури в обхвата на приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“
КУЛТУРИОПИСАНИЕ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
1.      картофи, бататиКлубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
2.      доматиПлодови зеленчукови култури
3.      пиперПлодови зеленчукови култури
4.      сладък пиперПлодови зеленчукови култури
5.      лют пиперПлодови зеленчукови култури
6.      патладжанПлодови зеленчукови култури
7.      краставициПлодови зеленчукови култури
8.      корнишониПлодови зеленчукови култури
9.      тиквичкиПлодови зеленчукови култури
10.  диниПлодови зеленчукови култури
11.  пъпешиПлодови зеленчукови култури
12.  бамяПлодови зеленчукови култури
13.  градински фасул (зелен)Бобови зеленчукови култури
14.  градинска бакла (зелена)Бобови зеленчукови култури
15.  градинска грах (зелена)Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
16.  главесто зелеЛистностъблени зеленчукови култури
17.  карфиолЛистностъблени зеленчукови култури
18.  салатаЛистностъблени зеленчукови култури
19.  марулиЛистностъблени зеленчукови култури
20.  спанакЛистностъблени зеленчукови култури
21.  магданозЛистностъблени зеленчукови култури
22.  копърЛистностъблени зеленчукови култури
23.  листно цвеклоЛистностъблени зеленчукови култури
24.  киселецЛистностъблени зеленчукови култури
25.  лападЛистностъблени зеленчукови култури
26.  алабашЛистностъблени зеленчукови култури
27.  листна целинаЛистностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
28.  морковиКореноплодни зеленчукови култури
29.  магданоз – кореновКореноплодни зеленчукови култури
30.  целинаКореноплодни зеленчукови култури
31.  салатно цвеклоКореноплодни зеленчукови култури
32.  репичкиКореноплодни зеленчукови култури
33.  ряпаКореноплодни зеленчукови култури
34.  пащърнакКореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
35.  лук (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
36.  чесън (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
37.  празЛукови зеленчукови култури
38.  арпаджикЛукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
39.  хрянМногогодишни зеленчукови култури
Зеленчуци за зърно – варива
40.  леща за зърноБобови зърнени култури – варива
41.  градинска бакла (зърно)Бобови зърнени култури – варива
42.  градински фасул (зърно)Бобови зърнени култури – варива
Лозя
43.  Десертни лозяТрайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
44.  ябълкиСемкови овощни видове
45.  крушиСемкови овощни видове
46.  дюлиСемкови овощни видове
47.   мушмулиСемкови овощни видове
Костилкови овощни видове
48.   сливи/джанкиКостилкови овощни видове
49.  праскови/нектариниКостилкови овощни видове
50.   кайсии/зарзалиКостилкови овощни видове
51.   черешиКостилкови овощни видове
52.  вишниКостилкови овощни видове
53.  едроплоден дрянКостилкови овощни видове
Ягодоплодни видове
54.  ягодиЯгодоплодни видове
55.  малиниЯгодоплодни видове
56.  къпиниЯгодоплодни видове
57.  френско грозде (бяло и червено)Ягодоплодни видове
58.  аронияЯгодоплодни видове
59.  касисЯгодоплодни видове
60.  бодливо гроздеЯгодоплодни видове
61.  боровинкиЯгодоплодни видове
62.  смокиниЯгодоплодни видове
Черупкови овощни видове
63.  лешнициЧерупкови овощни видове
64.  бадемиЧерупкови овощни видове

Списък с животни в сектор „Животновъдство“

Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Месодайни крави
Овце
6. Овце – млечни, и овце – месодайни
7. Други овце
Кози
8. Кози – майки
9. Други кози
Свине
10. Свине – майки
11. Прасенца под 45 дни
12. Други свине
Птици
13. Кокошки – носачки
14. Бройлери
15. Пуйки
16. Гъски
17. Патици
18. Щрауси
Други
19. Пчелни семейства

 

Документи за кандидатстване и информация

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНИЯ ИМ ОБХВАТ