Наредба №2 Приложение № 5

 

Допустимите разходи за извършване на дейностите по мярка „Инвестиции в предприятия“

Допустими разходиза извършване надейностите по:Разходи за:
Изграждане, придобиване, включително и на лизинг, или подобрения на недвижимата собственост по отношение на:а) контрол на температурата;б) инфраструктурата на избеното помещение;1. изграждането на хладилни камери по буква „а“;2. изграждане, придобиване, включително и на лизинг, или подобрения на недвижимата собственост по буква „б“ на:а) тръбни линии;б) тръбопроводи, различни мрежи (за кислород, азот, вода, серен диоксид и др.);

в) монтаж и помощни съоръжения;

г) автоматизирани вентилационни системи за контрол на въглеродния диоксид, на температурата и на влажността на въздуха;

д) електричество и други инсталации;

е) строителство.

Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:а) машини/оборудване за преработката на грозде;Закупуване или закупуване на лизинг на:1. мобилно техническо оборудване за транспорт, приемане и обработка на грозде;2. оборудване за измерване и анализ на гроздето;3. гроздомелачки;

4. машини и оборудване за сортиране;

5. преси за грозде;

6. гроздови отцедвачи;

7. помпи за гроздови джибри;

8. транспортьори.

закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:б) оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и гроздова мъст;Закупуване или закупуване на лизинг на:1. съоръжения за ферментация на винена каша:а) съоръжения за обработка на гроздето – термовинификация, мигновена екстракция, освобождаване);б) стойки/конструкции за ферментация, изработени от дърво или метал;

в) резервоари за ферментация/спомагателни резервоари за винификация със съоръжения за обливане на шапката;

г) микроокислително оборудване;

2. оборудване за контрол на ферментацията:

а) измервателни компоненти;

б) контрол на технология;

в) инсталация;г) тръбопровод – в случай на обновяване, изолиране на резервоари или монтаж на охлаждащи ризи;д) оборудване, използвано за отделяне на виното от винената утайка – ротационни вакуумни филтри и други видове филтри;3. оборудване за обработка на вино и гроздова мъст:

а) филтри – кизелгурови, мембранни, шихтови и други иновативни технологии за филтриране;

б) кизелгур;

в) центрофуга за утаяване и избистряне на мъст и вино;

г) оборудване за тартаратна стабилизация;

д) преси за гроздови джибри;

е) оборудване за транспортиране на гроздови джибри и винена утайка;

ж) мобилно техническо оборудване за производството на вино.

закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:в) оборудване за контрол на температурата;Закупуване или закупуване на лизинг на:1. хладилници;2. климатици;3. оборудване за контрол на температурата при ферментацията, производството и съхранението на виното – охладителни системи, топлообменници, котли.
Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:г) оборудване за преместване на виното в избените помещения;Закупуване или закупуване на лизинг на:1. машини, контролни табла, вкл. компютърен софтуер, който да се използва в рамките на транспорта или логистиката на суровините и продуктите за производство на лозаро-винарски продукти;2. помпи;3. съдове и контейнери за манипулация с вино;

4. подемни устройства (напр. мотокари);

5. кошници и жиропалети за манипулиране с бутилки.

Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:д) оборудване за технология, свързана с пенливи вина;Закупуване или закупуване на лизинг на:1. машини или оборудване за производството, съхранението, бутилирането и кондиционирането на пенливи вина;2. оборудване за ремюаж, машини за механичен ремюаж;3. система за отстраняване на дрождената утайка – дегоржаж.
Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:е) оборудване за бутилиране, етикетиране, опаковане;Закупуване или закупуване на лизинг на:1. машини или оборудване за бутилиране, етикетиране или опаковане;2. машини за затваряне на бутилки;3. мобилно техническо оборудване за бутилиране;

4. двойни цистерни.

Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:ж) оборудване за управление на отпадните води;Закупуване или закупуване на лизинг на машини и оборудване за третиране и пречистване на отпадъчните води в избата.
Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:з) оборудване на инфраструктурата на избата;Закупуване или закупуване на лизинг на компресори, електрически трансформатори, генератори.
Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:и) оборудване за съхранение, смесване, грижа и стареене на виното;Закупуване или закупуване на лизинг на:1. бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и термо-регулиращи бъчви;2. резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение на вино – стационарни и подвижни;
3. пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино (сертифицирани за хранителни цели);4. възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа епоксидна смола или неръждаема стомана;5. оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и стареене на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микро­оксиженация (микрооксиженатори);6. модулна система за позициониране на бъчви;

7. автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

Закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване, включително и на компютърен софтуер по отношение на:к) софтуер за управление на изба.Закупуване или закупуване на лизинг на:1. компютри и техния софтуер за подобряване на качеството на транспортиране и преработка на грозде, производство на вино и преработка и съхранение на суровини и продукти;2. компютърно оборудване и свързаните програми, насочени към управление на технологичното оборудване за преработка, съхранение и обработка на продукта;3. компютърни програми за управление на избата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *