ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД № 03-РД/2388 НА ДФЗ В ЧАСТТА НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД НА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ” С НАЧАЛНА ДАТА 24.08.2020Г. И КРАЙНА ДАТА 31.08.2020Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 06.08.2020г. ДФЗ публикува заповед № 03-РД/2388 за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023г. Срокът за прием на заявление е от 24.08.2020г. до 31.08.2020г.

В чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е записано:

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 3, в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ЦУ на ДФЗ). Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.

В чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. е записано:

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед периодите за прием и бюджета за всеки прием по мерките по чл. 1, т. 1, 2 и 3. Заповедта се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием. Издадената заповед може да бъде изменена по реда на нейното издаване.

При извършена проверка на страницата ( https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/vino/measures/restructuring/documents_restructuring/ ) на ДФЗ в 9.50ч. на 07.08.2020г. свалих и прикачвам към настоящото писмо образци на Заявление и Инвестиционен проект.

Както е видно от тяхното съдържание те не отговарят на НИД от 17.07.2020г. на Наредба № 6 от 26 октомври 2018г. и по точно на изискуемите и приложими към Заявление за кандидатстване документи по чл. 12, ал. 2, точка 7 и ал. 4, точка 1.

Допълнително ДФЗ не предоставя към качените образци на документи достатъчно информация за датата на тяхното публикуване и заповедта, с която са одобрени, което изключително много затруднява обществения контрол върху тяхната законосъобразност и форма. Както е видно от прикачени резултати от НИД на Наредба № 6 от 26 октомври 2018г. е било предлагано включването на образци на документи в нейното съдържание, но предложение е отхвърлено, а като следствие на това може да се посочи и констатираната и описана в това писмо незаконосъобразност на заповед на ДФЗ! Предложението е записано в точка 7 във връзка с текст на чл., ал. 2, точка 2 в прикачени резултати от обществено обсъждане.

Описаните обстоятелства не позволяват на Изпълнителния директор на ДФЗ да изпълни своите задължение по чл. 3, ал. 3 да публикува в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием образците на документи, защото приемът стартира на 24.08.2020г., а към 9.50ч. на 07.09.2020г. няма публикувани образци на документи, които да отговарят на изисквания на Наредба № 6 от 26 октомври 2018г.

С настоящото писмо заявявам към Вас прилагане на законовите Ви правомощия за отмяна на заповед № 03-РД/2388/06.08.2020г. в частта за период на прием и привеждането й в законосъобразност спрямо описаните по- горе обстоятелства и констатации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *