Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Териториален обхват

Териториалният обхват на проектите, включващи инвестиции в преработка на продукти от Приложение № I от Договора за функциониране на Европейския съюз е територията на Република България. Териториалният обхват на проектите, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора за функционирането на Европейския съюз в продукти извън приложение № І от Договора или памук е територията на селските райони.

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. подобряване опазването на околната среда.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ е в размер на левовата равностойност на 166 243 000 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект

1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв.

2. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 3 911 600 лв.

3. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е 3 911 600 лв.

4. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 3 911 600 лв., за кандидатите и/или бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

5. Когато кандидат по т. 1а и 1в от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ участва в юридическо лице за колективни инвестиции, което е кандидат/бенефициент по тази подмярка, в максималния размер по т. 2, 3 и 4 се включва размерът на допустимите разходи по проекта за колективни инвестиции, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на юридическото лице за колективни инвестиции.

6. Когато в кандидат за колективна инвестиция по т. 1б от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ има член, който е бенефициент или кандидат по предходен прием по тази подмярка, в максималния размер по т. 2, 3 и 4 се включва размерът на допустимите разходи по проекта на участника, изчислен пропорционално спрямо дела, с който участва в капитала на кандидата за колективни инвестиции.

Процент на съфинансиране

1. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е:
– за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти в продукти, попадащи в обхвата на приложение № I от Договора или памук, е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи
– за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Селски райони:
МСП 50 %
Големи предприятия  40 %

Извън селски райони
МСП 50 %
Големи предприятия 40 %

2. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, включващи инвестиции в преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук, е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Селски райони:
МСП 50 %
Големи предприятия  Недопустимо за подпомагане

Извън селски райони
МСП Недопустимо за подпомагане
Големи предприятия  Недопустимо за подпомагане

Критерии за допустимост на кандидатите

1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:
a) земеделски стопани;
б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, б. „а“ и 1, б. „б“.

2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

3. Земеделските стопани по т. 1а към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

4. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 3, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 3 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:
а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

5. Обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да противоречи на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

6. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 като физически лица.

7. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Критерии за недопустимост на кандидатите

1. Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в процедура чрез подбор не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Зaкона за обществени поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ. Кандидатите са длъжни да декларират, че не попадат в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7 от ПМС162/2016 (Приложение № 4). Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:
1.1. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
1.3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. е установено, че:
а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост или подбор;
1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушили чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатите са установени;
1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
1.8. обявени са в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
1.9. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
1.10. лицата, които представляват кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи:
1.10.1 са били на трудово или служебно правоотношение в РА или УО – до една година от прекратяване на правоотношението;
1.10.2. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО на ПРСР 2014 – 2020 г. или в РА, което е участвало при одобряването на проектно предложение или при обработката на искане за плащане по сключения административен договор за предоставяне на финансова помощ;
1.10.3. е лице, което попада в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

2. Основанията по т.1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Точка т. 1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Преди сключване на административния договор декларираните обстоятелства се доказват и се извършва проверка от РА, относно същите:
а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.

4. Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за кандидати, които попадат в някоя от категориите, определени в чл. 1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB L 193, 1 юли 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 702/2014.

=========================
Регламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014г. (извадка)

5. С изключение на член 30 настоящият регламент не се прилага за:
а) схемите за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в полза на предприятие — обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
б) помощта ad hoc в полза на предприятие — обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.
6. Настоящият регламент не се прилага за помощи за предприятия в затруднено положение, с изключение на:
а) помощ за отстраняване и компенсиране на щетите, причинени от природни бедствия, в съответствие с член 30, помощ за ликвидиране на болести по животните в съответствие с член 26, параграф 8, както и помощ за отстраняване и унищожаване на мъртви животни в съответствие с член 27, параграф 1, букви в), г) и д);
б) помощ за следните събития, при условие че предприятието е станало предприятие в затруднено положение поради загубите или щетите, причинени от въпросното събитие:
i) помощ за компенсиране на загуби, причинени от неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие в съответствие с член 25;
ii) помощ за разходите за ликвидиране на вредители по растенията и за отстраняване и компенсиране на щетите, причинени от болести по животните и вредители по растенията, в съответствие с член 26, параграфи 8 и 9;
iii) помощ за възстановяване на щети по горите от пожари, природни бедствия, неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, други неблагоприятни климатични събития, вредители по растенията, катастрофични събития и събития, свързани с изменението на климата, в съответствие с член 34, параграф 5, буква г).
=========================

5. Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и българското законодателство в областта на селското стопанство.

6. Финансовата помощ не се предоставя на кандидати/бенефициенти на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по тези указания максимални размери.

Допустими дейности

1. По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
ж) опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

3. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.

4. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № І от Договора“, посочени в приложение № 5 от настоящите условия за кандидатстване.

5. Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства,  както и получените крайни продукти.

Условия за допустимост на дейностите

1. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.

2. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за проекти, които:
а) са подадени от кандидати големи предприятия, или
б) не се осъществяват на територията на селските райони съгласно приложение № 1 към настоящите условия за кандидатстване.

3. Проектите, представени от признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да са пряко свързани с основната земеделска дейност на всеки член и с основната за групата/организацията.

4. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

5. За да подлежат на подпомагане кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 6, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.

6. Бизнес планът трябва да показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или предприятието на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите на подмярката и в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

7. Бизнес планът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта и стопанството или предприятието за период от 5 години, а в случаите на проекти, включващи инвестиции в строително-монтажни работи за период от 10 години и постигането на показателите, посочени в приложение № 6.

8. Бизнес планът за интегрирани проекти трябва да доказва, че изпълнението му води до по-добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват поотделно, като показателите на бизнес плана за интегрирани проекти трябва да надвишават с не по-малко от 10 на сто показателите на същия съгласно приложение № 6.

9. Бизнес планът, представен от група/организация на производители, трябва да доказва подобряване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече цели на подмярката, както и да показва, че инвестициите и дейностите са от полза на цялата група/организация на производители.

10. Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.

11. Минималният размер на произведената продукция се изчислява средноаритметично за срока за мониторинг.

12. Кандидатът трябва да докаже наличието на най-малко 50% осигурена суровинна база по видове основни земеделски суровини, съгласно производствената програма за първата прогнозна година от изпълнение на бизнес плана, а в случаите проекти със заявен приоритет по т. 1, буква „г“ от Раздел 15 „Допустими целеви групи“ – за периода на мониторинг.

13. Най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.

14. В случай на осигуряване на суровинна база по т. 12 от кланични пунктове суровината трябва да е придружена от доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.

15. Кандидати с инвестиции за производство на гранулирани фуражи трябва да докажат осигурена реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период на изпълнение на бизнес плана.

16. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.

17. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилага документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
б) строително-монтажни работи извън случаите по т. 16.

18. Документ по т. 17, буква „а“ не се изисква при кандидатстване за подпомагане за закупуване на специализирани транспортни средства и мобилни преработвателни съоръжения, които:
а) не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
б) поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

19. Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и 102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);
в) подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице;
г) разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
д) становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.

20. Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията. Разрешение за поставяне се изисква и в случаи на представени проектни предложения за мобилни преработвателни съоръжения за преработка на продукти от Приложение № I от Договора за функциониране на ЕС в продукти извън приложение № I към същия договор, от което да е видно, че съоръжението ще бъде разположено на територията на селска община от Списъка на селските райони – Приложение № 1 към настоящите указания.

21. За проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 6 години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани и за срок от 8 години – за кандидати големи предприятия.

22. Към проектите се прилагат технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие по видове продукция, заложени в производствената и търговска програма на бизнес плана.

23. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията.

24. Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

25. Инвестиции по т. 24, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.

26. При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на предприятието полезна топлоенергия.

27. При производство на електроенергия от биомаса инсталациите трябва да произвеждат най-малко 10 на сто топлинна енергия.

28. Проекти с инвестиции за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

29. Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, не трябва да надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини, използвани за това производство.

30. Условието по т. 29 не се прилага за отпадъчни продукти от култури, които не се използват за фуражи.

31. Към проектното предложение се прилага анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 25-30, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област.

32. При производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база за периода на изпълнение на бизнес плана.

33. Финансова помощ за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014.

34. Кандидатите за финансова помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 702/2014, представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение № 7.

35. За заявление за подпомагане, подадено преди обявяване на настоящия прием, за което кандидатите заявяват искане за прехвърляне, допустими за подпомагане са и дейностите и разходите, извършени след подаване на заявлението за подпомагане и разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11 от Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, обн. бр. 84/2015 г.) ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г..Разходи за строително-монтажни работи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане и преди подаване на искането за прехвърлене са допустими ако са извършени след посещението на място по чл. 36, ал. 2 от Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, обн. бр. 84/2015 г., изм., бр. 92 от 2015 г., изм. и доп., бр. 69 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г.).

36. Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност:
а) събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
б) инвестициите в нематериални активи;
в) единствено маркетинг на продукт/продукти, с изключение на случаите, когато проектът е за пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти, извършена от кандидата.
г) закупуване на специализирани транспортни средства.

37. Проекти за колективни инвестиции по настоящата процедура чрез подбор са допустими за подпомагане единствено ако са представени от признати групи/организации на производители.

Недопустими дейности

1. Разходи, включени в оперативните програми на кандидати – организации на производители на плодове и зеленчуци съгласно Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (обн., ДВ, бр. 42 от 2007 г.);

2. Дейности, допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 60 и 89 от 2014 г.) за производството на лозаро-винарски продукти по приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;

3. Дейности, свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;

4. Дейности, подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30 ноември 2005 г.);

5. Дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на риба и рибни продукти;

6. Когато правилата на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС или схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране на земеделието, налагат ограничения върху производството или върху подпомагането на ЕС на равнището на отделния земеделски стопанин или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството над тези ограничения, не се подпомагат;

7. Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство.

Допустими разходи

1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;

3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;

5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;

8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;

10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Условия за допустимост на разходите

1. Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Допустимите разходи по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да превишават следните стойности:
а) за консултантски и правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, но не повече от 68 453 лева;
б) разходите за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 2,25% от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;
в) разходите за строителен надзор свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;
г) разходите, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроектно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери, както и извън тези по т. 1, 2 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

2. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти, свързани с дейностите по проекта по т. 3 и 4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 и 2 и т. 5 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.

3. Разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

7. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11 Раздел 14.1 „Допустими разходи“, са допустими, ако са извършени след подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

8. Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на проектното предложение. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

9. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че бенефициентът на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

10. Разплащателната агенция извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи по т. 1-11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване на представени оферти.

11. Списък с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, е приложен към настоящите условия за кандидатстване, Приложение № 9.

12. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1 – 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка между размера на определения референтен разход и на предложения за финансиране от кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

13. За всеки заявен за финансиране разход по т. 1 – 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, който към датата на подаване на проектното предложение не е включен в списъка по т. 11, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът представя и решение за избор на доставчика/изпълнителя, запитване за оферта по образец съгласно приложение № 10, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. В тези случаи РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор.

14. В случаите по т. 12 и т. 13 оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица, предоставящи услуги по т. 13.

15. Когато за заявения за финансиране разход кандидатът е представил съпоставими оферти, независимо че разходът е включен в списъка по т. 11, РА извършва съпоставка между размера на разхода, посочен във всяка от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер. Когато кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор, съпоставката се извършва между размера на определения референтен разход и размера на предложения за финансиране разход, като РА одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

16. Изискванията по т. 10-15 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране разходи за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти.

17. За разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки процедура за избор на изпълнител/и.

18. За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне с определени референтни разходи.

Недопустими разходи

 1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
 2. Данък върху добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;
 3. Лизинг, с изключение на финансов лизинг и спазване на изискването по т. 7 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;
 4. Оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
 5. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 6. Принос в натура;
 7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 8. Търговия на дребно;
 9. Сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
 10. Закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
 11. Разходи, извършени чрез плащания в брой;
 12. Лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизинговия договор, в случаите на финансов лизинг;
 13. За проектни предложения, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;
 14. За инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
 15. За разходи за строително-монтажни работи, извършени преди посещението на място по т. 7 от Раздел 21.1 „Предварителна оценка на проектните предложения“;
 16. За активи или дейности в частта им, която надвишава определените референтни разходи.

Допустими целеви групи (ако е приложимо):

Изборът се извършва при даване приоритет на проекти:
а) с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 11, измерени в приложимите мерни единици;
б) с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
в) с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
г) с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
д) с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
е) чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
ж) изпълнявани в Северозападния район.
з) на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
и) насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.

Приложим режим на минимални/държавни помощи

Финансова помощ за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/2014. Съгласно чл. 81 от Регламент 1305/2013 г., чл. 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат по отношение на плащания, предоставени по ПРСР в рамките на обхвата на член 42 от ДФЕС.

Хоризонтални политики

Не се предоставя финансова помощ за проектни предложения, които не са в съответствие с политиката на ЕС за равенство между половете, недискриминация и устойчиво развитие.
По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:

− равнопоставеност и недопускане на недискриминацията – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст, настоящата процедура е отворена за всички кандидати, които отговарят на изискванията, посочени в Условията за кандидатстване, независимо от техния пол, етническа принадлежност или вид увреждане.

− устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.

В т. 11 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да представят информация за съответствието на проектното предложение с посочените принципи. Прилагането на заложените в проекта принципи ще се проследява на етап изпълнение на проектното предложение.

Критериите за подбор

Критерии за подбор
КритерииМинимално изискванеМаксимален брой точкиКандидатствам за:
(Отбележи с х или √)
Обосновка на заявения брой точки, включително и документ/и, обосноваващ/и заявения брой точки
1Проекти с инвестиции и дейности, насочени към чувствителни
сектори
Над 75 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.30
2.1.Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието.*5
2.2.Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието*5
3Проекти с инвестиции за постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, подпомагани по мярката, и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите.Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:

1. Регламент /ЕО/ № 853/2004 /чл. 10, § 3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане, Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;

2. Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2015 г.).

5
4Проекти с инвестиции за преработка и производство на сертифицирани биологични продуктиНад 75 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана10
5Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производителиПредприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65 % собствени или на членовете на групата/организацията на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти).10
6.1.Проекти, които се изпълняват на територията на селските райони в страната*8
6.2.Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейностС извършване на инвестицията кандидатът ще създаде определен брой работни места:
(Следва да отбележите само един критерий 6.2 или 6.3)
12До 5 работни места –

7 т.

От 6 до 10 работни места – 10 т.

Над 10 работни места – 12 т.

6.3.Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейностС извършване на инвестицията кандидатът ще запази съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създаде определен брой нови работни места:
(Следва да отбележите само един критерий 6.2 или 6.3)
12До 5 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 2 нови работни места)  работни места –

7 т.

От 6 до 10 (съществуващи работни места плюс до не по-малко от 4 нови работни места) работни места – 10 т. Над 10 (съществуващи работни места плюс не по-малко от 8 нови работни места) работни места – 12 т.

7.1.Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Плевен(Следва да отбележите само един критерий 7.1, 7.2 или 7.3)1
7.2.Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Ловеч(Следва да отбележите само един критерий 7.1, 7.2 или 7.3)2
7.3.Проекти, които се изпълняват на територията на Северозападен район на страната – област Видин, област Враца и област Монтана(Следва да отбележите само един критерий 7.1, 7.2 или 7.3)5
8.1.Проекти, представени от земеделски стопани производители на селскостопански продуктиСредносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)15
8.2.Проекти, представени от земеделски стопани производители на селскостопански продуктиСредносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)10
8.3Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукцияСредносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата не е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)15
8.4Проекти, представени от кандидати, преработватели на селскостопанска продукцияСредносписъчният брой на персонала за всяка от последните 3 години е най-малко 15 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта, като кандидата е получавал финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ за преработка (ПРСР 2007-2013 г.) или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  (ПРСР 2014-2020 г.)10
9.1Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активностОт 2 % до 10 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти8
9.2От 10 % до 25 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти10
9.3От 25 % до 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти12
9.4Над 50 % от приходите на кандидата за предходните три финансови години са от реализиран износ и/или вътрешно общностни доставки на произведени или преработени селскостопански продукти13
Общ брой на заявените точки по критериите за подбор на проекта:
1.      Кандидатът отбелязва/посочва в колона „Кандидатствам за“ кое минимално изискване от съответния критерий изпълнява, а в колона „Документ, обосноваващ/и заявения брой точки“ посочва документите, които прилага за доказване на съответствие с отбелязания критерий.

2.      При прехвърляне на заявление за подпомагане/проектно предложение кандидатът има право да  заяви само приоритет по критериите за подбор от т. 8.1 до т. 9.4 включително.

Списък с общи документи

1. Основната информация за проектното предложение, във формат „pdf”, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“.
2. Таблица за допустими инвестиции във формат „pdf”, подписан и сканиран от кандидата, както и във формат „xls“ (Приложение № 15).
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите указания. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5. Декларация по образец, посочен в приложение № 3 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“ (не се представя от признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани). (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2.).
6. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“ (представя се за кандидати групи/организации на производители). (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)(Приложение № 16).
7. Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни (не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)
8. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем (представя се в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).
9. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).
10. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) с подпис/и, печат и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“
Не се представя от кандидати, които са големи предприятия. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2) (Приложение № 17).
11. Бизнес план (по образец) с подпис/и, печат на всяка страница и сканиран във формат „pdf“ или „jpg“ и таблиците от бизнес плана в „xls” по образец.
12. Отчет за приходи и разходи за последен приключен междинен период. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. Представя се от кандидати, регистрирани в годината на кандидатстване. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).
13. Справка за дълготрайни материални активи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).
14. Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)
15. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на основните суровини (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация от кандидата с описани вид и количества на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, от които най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (представя се и в случаите, когато суровините се закупуват от кланични пунктове). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
16. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, като в случаите на производство на гранулиран фураж договорите следва да доказват осигурена реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж съгласно предвижданията на производствената програма за целия период на изпълнение на бизнес плана. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
17. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган само в случаите когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи). (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)
18. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
19. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж (важи в случай по т. 16 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
20. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 17 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
21. Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение (важи в случай по т. 21 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
22. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
23. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията не по-късно от крайната дата на приема.
Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за издаване от съответния орган. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)
24. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). Представя се във формат „pdf“ и „xls”.
25. Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
26. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
27. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2, а при заявени точки по критерий 6.1 и 7, документът следва да бъде представен към датата на кандидатстване. Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
28. Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
29. Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2).
30. Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 25-33 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)
31. Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините (важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) и/или декларация от кандидата с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие за целия период на изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проекти, включващи инвестиции по т. 3 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
32. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“ или „xls”.
33. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
34. Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите по т. 12 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
35. Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 10 (важи в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
36. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки), а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по т. 13 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
37. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2) Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
38. Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 30, ал. 1, т. 11, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)
39. Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно приложение № 7 (важи за кандидати с проекти за преработка на продукти от приложение № І от Договора в продукти извън приложение № І от Договора или памук). Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2)

НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2018 Г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *