Закона за виното и спиртните напитки чл. 19

Чл. 19. (1) При изкореняване производителят е длъжен да отстрани напълно
всички надземни части на лозовите насаждения, корените им, както и да почисти площта от всички растителни остатъци.
(2) Не по-късно от 30 дни след приключване на изкореняването производителят
подава в съответното териториално звено на ИАЛВ заявление за край на изкореняване
по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7.
(3) В срок до 10 работни дни от получаване на заявлението по ал. 2 съответното териториално звено на ИАЛВ извършва проверка на място на изкоренените площи.
Резултатите от проверката се отразяват в контролен лист в два екземпляра, подписан от
длъжностните лица, извършили проверката, и производителя или негов упълномощен
представител.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията по ал. 1 териториалното звено на
ИАЛВ издава задължително предписание и определя срок за изпълнението им.
(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 2
териториалното звено на ИАЛВ изготвя предложение до изпълнителния директор за
издаване на акт за право на презасаждане.
(6) В срок до 7 работни дни от получаването на предложението по ал. 5
изпълнителният директор на ИАЛВ издава акт за право на презасаждане. В акта се
посочват:
1. правно основание за издаване на акта;
2. име на физическото лице или наименование на юридическото лице –
производител, на което се предоставя правото на презасаждане;
3. регистрационен номер на производителя и идентификационен номер на
лозарското стопанство;
4. данни за имота или имотите, за които се предоставя правото на презасаждане
– ЕКАТТЕ на землището на населеното място, номер на имота или имотите, размер на
площта и правно основание за ползване;
5. изкорененият винен сорт лози;
6. срок за упражняване на правото на презасаждане;
7. ред за обжалване на акта;
8. други данни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *