Месечни архиви: февруари 2015

Поддържане на регистъра на земеделските производители (Наредба №3)

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г., доп. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Регистърът съдържа:
1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) идентификационни данни на земеделския производител:
а) (изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за физическо лице или едноличен търговец – единен граждански номер (ЕГН) и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
б) (зал., предишна б. „в“, изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за юридическо лице – единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;
3. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
3а. (нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г.) за дейностите с първични фуражи по чл. 8, ал. 4;
4. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) използвана земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот, както и правното основание за нейното ползване, начина на трайно ползване, отглежданите култури и размера на поливните площи; идентификаторът на всеки недвижим имот се определя:
а) за имоти извън регулация – съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива – съгласно картата на възстановената собственост;
б) за имоти в регулация – съгласно влезли в сила кадастрална карта и регистри, а когато няма такива – съгласно влязъл в сила подробен регулационен план;
5. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
7. (изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 2 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) брой отглеждани животни по видове, с посочване на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори (ЕИД) на животните, подлежащи на регистрация и регистрационния номер на обекта.
8. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
9. (отм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)
(2) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) В регистъра се съхранява информация за земеделските производители за последните пет години. Информацията за предходните петнадесет години се архивира и съхранява.

Раздел III.
Поддържане на регистъра

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Всеки регистриран земеделски производител или упълномощено от него лице подава информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция „Земеделие“ ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(1а) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и за които се изисква да бъдат регистрирани като земеделски производители, могат да подават информацията по чл. 7, ал. 1 до края на съответната стопанска година.

(1б) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Ежегодната заверка на регистрационната карта на земеделския производител чрез предоставяне на документи, доказващи обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, не е задължителна, когато през съответната стопанска година не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 7, ал. 1. В такива случаи за заверка на регистрационната карта по чл. 5, ал. 3 регистрираният земеделски производител или упълномощено от него лице подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията в сроковете и по реда на ал. 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 7 всеки регистриран земеделски производител е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция „Земеделие“.

(2а) (Нова – ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., отм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.)

(2б) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г., доп. – ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.) Бенефициенти, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., са длъжни в едномесечен срок след засяване/засаждане на културите да подадат актуализирана информация в съответната общинска служба по земеделие или областната дирекция „Земеделие“.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) Информацията по ал. 2 и ал. 2б се предоставя чрез подаване на заявление. Към заявлението се прилагат документи, доказващи промяната на обстоятелствата, включително анкетна карта и/или анкетни формуляри, заверени съгласно чл. 8.

(3а) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) При непълнота или нередовност на представените документи областната дирекция „Земеделие“ писмено уведомява земеделския производител за това в 7-дневен срок от подаване на анкетните карти и анкетни формуляри и определя срок за отстраняването им не по-дълъг от 30 дни от датата на заявлението.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(5) (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.)

(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) При прекратяване на дейността си земеделският производител е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция „Земеделие“ за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в областна дирекция „Земеделие“ или чрез общинската служба по земеделие.

(7) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) При отписване от регистъра по предходната алинея или при пропусната заверка по реда и в сроковете на ал. 1, ал. 1а или ал. 1б земеделският производител може да се регистрира отново през следващата стопанска година.

(8) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 21.12.2013 г.) При всяко подаване на анкетна карта с анкетни формуляри и на заявление по чл. 11, ал. 3 данните се отразяват в регистъра.

(2) Дубликат на загубена или унищожена регистрационна карта се издава безплатно.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) Областните дирекции „Земеделие“ могат служебно да събират информация за земеделските производители, които не са изпълнили задълженията си по чл. 11, включително по отношение на влезлите в сила споразумения по чл. 37в, ал. 2 или заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ. Служебно събраната информация се отразява в регистъра по чл. 7.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Земеделски производител, който не е изпълнил задълженията си по чл. 11, не ползва правата по чл. 6.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2002 г.)

(4) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2011 г.) С цел установяване верността на данните от регистъра областните дирекции „Земеделие“ извършват проверки на място на регистрираните земеделски производители по ред, определен с инструкция на министъра на земеделието и храните.

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

„Бързорастящи дървета“

„бързорастящи дървета“ означава видове с кратка ротация на гората, когато минималното време преди сечта е определено на по-малко от 8 години, а максималното — на не повече от 20 години;

„Къса верига на доставки“

„къса верига на доставки“ означава верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат и посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработватели и потребители;

„Храни“

„храни“ означава храни, които не са селскостопански продукти и които са изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 34);

„Биогориво, произведено от хранителни култури“

„биогориво, произведено от хранителни култури“ означава биогориво, произведено от зърнени култури и други култури, богати на скорбяла, захар и маслодайни култури, съгласно определението в Предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници ( 33);

„Начало на работа по проекта или на дейността“

„начало на работа по проекта или на дейността“ означава настъпилото най-напред от следните: започване на дейностите; начало на строителните работи, свързани с инвестицията; първият правно обвързващ ангажимент за поръчване на оборудване; ползването на услуги или всеки друг ангажимент, който прави проекта или дейността необратими.
Закупуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работата по проекта или дейността. Закупуването на земя, посочено в точка (144)(a), второ изречение, (503)(a), второ изречение и (636)(a), когато допустимите разходи за закупуване на земя се равняват на 100 % от допустимите инвестиционни разходи, се приема за начало на работата по проекта или дейността;

„Търговия със селскостопански продукт“

„търговия със селскостопански продукт“ означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо за пускане на пазара по какъвто и да било друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажба от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия със селскостопански продукти, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел;