„Гора“

„гора“ означава земна площ, която се простира върху повече от 0,5 хектара с дървета на височина над 5 метра и с покритие на короните над 10 %, или дървета, които могат да достигнат тези прагови стойности in situ. Понятието не включва земна площ, която е с преобладаващо земеделско или градско земеползване. Дадена държава членка или регион може да избере да прилага друго определение за „гора“ въз основа на съществуващото национално законодателство или система за инвентаризация. Дър жавите членки или регионите трябва да представят такова определение в нотификацията и, когато се отнася до мярка за развитие на селските райони, то се представя в програмата за развитие на селските райони;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *