Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ОТМЯНА НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1)

Г-Н МИНИСТЪР,

На сайта на ДФЗ е публикувана Методика за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. (МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1), утвърдена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ на 01.06.2016г.

Във връзка с чл. 48, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 ОТ 21 МАРТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., като съгласували тази методика, моля да получа указания по нейното прилагане във връзка със следните въпроси:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – МЕТОДИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ  И ОТМЯНА  НА ФИНАНСОВАТА  ПОМОЩ ПО ПОДМЯРКА 4.1 (СЛЕД ПЛАЩАНЕ), т. 13 „За период от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока за мониторинг, ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан относно постигането на рентабилност от извършената инвестиция. Това задължение се отнася до постигане и поддържане на количествените показатели, съдържащи се в Таблица № 3 „Производствена програма“ от бизнес плана, приложен към одобрения проект и се отчита на годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане“

– до 1 година:   В размер на установения %  неипълнение под 50%

ВЪПРОС № 1:

В чл. 15, ал. 1 на административния договор, който се подписва между ПОЛУЧАТЕЛ на финансовата помощ по подмярка 4.1 и ДФЗ е записано:

„Чл. 15. (1) За период от всеки 12 месеца, считано от датата на подаване на заявката за окончателно плащане до изтичане на срока по чл. 6, ал. 5 от договора ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при осъществяване на подпомаганата дейност да постигне и поддържа резултати от изпълнението, които не са по-ниски от 50 % от заложените в представения от ПОЛЗВАТЕЛЯ и одобрен от ФОНДА бизнес план показатели и по-конкретно: средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция и/или размера на планираните приходи от продажби на тази продукция.“

Въпросът ми е Методиката спрямо кой от следните три варианта за приложими показатели следва да се прилага:

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ или

– „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“ или

– „средногодишно количество на планирата произведена в изпълнение на инвестицията продукция“ и „размера на планираните приходи от продажби на тази продукция“?

ВЪПРОС № 2:

Задължението “ ползвателят не е постигнал и не поддържа резултати от изпълнението, които не са повече от 50 % по-ниски от заложените в изготвения от него при кандидатстване по подмярка 4.1 бизнесплан “  как следва да се санкционира при условие „В размер на установения %  неипълнение под 50%“:

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 55% или

– при база на показателя 100% и изпълнение на показателя 45%: санкция 5%?

ВЪПРОС № 3:

Как се определя периода „… годишна база, считано от датата на подаване на заявка за окончателно плащане “ е:

– от датата на заявката и включва следващи 12 календарни месеца или

– е година в която е подадена заявката, като се прилага пропорционален способ за определяме на стойността на показателя като съотношение на оставащите месеци от годината, след месеца на заявката, спрямо дванадесет месеца в календарната година?

Отговор:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *