УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЕВЪДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ“ ЗА 2020 Г.

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЕВЪДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ“ ЗА 2020 Г.

Г-ЖО МИНИСТЪР,

На 15.01.2020г. сте утвърдила „УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЕВЪДНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ“ ЗА 2020Г.“.

Указанията са във връзка със схема, по която ДФЗ ще приеме заявления в периода 03.02.2020- 28.02.2020г.

Във връзка с краткия срок преди отваряне на приема на заявление моля да получа разяснения по следните въпроси:

 1. В 4.2 към точка 4 „Изисквания към кандидата“ е записано „4.2. Да отговарят на определението за малки и средни предприятия2 3 и критериите на Приложение I от Регламент (ЕС) 702/2014. (Това изискване следва да бъде изпълнено при кандидатстване);“

ВЪПРОС: само кандидати, които отговаря на определение за „малко предприятие“ и/или „средно предприятие“ ли са допустими? Недопустим кандидат ли е „микро предприятие“?

 • В 4.3 към точка 4 „Изисквания към кандидата“ е записано „4.3. Да не са предприятия в затруднено положение по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г. (Това изискване следва да бъде изпълнено при кандидатстване);“

ВЪПРОС: Към коя дата се определя „затруднено положение“:

 1. Към датата на кандидатстване или
 2. Към 03.02.2020г. или
 3. Към 31.12.2019г.

ВЪПРОС: приложим ли е чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г. във връзка с кандидати физически лица, които не попадат в обхвата на приложение I и II от Директива 2013/34/ЕС? Ако да- спрямо кои условия на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 ще се извърши проверката?

 • В 6.2 към точка 6 „Максимален интензитет на помощта“ е записано „6.2.            Максималният размер на помощта за закупуване на бокспалети, каси и щайги за многократна употреба е до 24 000 лева за срока на прилагане на помощта.“

ВЪПРОС: какво е легалното определение на следните видове разходи и какви са минималните технически характеристики, на които трябва да отговарят:

 • Бокспалети;
 • Каси;
 • Щайги за многократна употреба.
 • В 6.3 към точка 6 „Максимален интензитет на помощта“ е записано „6.3. Съгласно член 4(2) праговете не трябва да се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или проектите.“

ВЪПРОС: какво се има в предвид по член 4(2) и какво означава „изкуствено разделя на схемите или проектите“?

 • В 6.4 към точка 6 „Максимален интензитет на помощта“ е записано „6.4. В случаите, когато с отделни проекти кандидатстват организация/група на производители и неин член, се прилагат посочените в т. 6.1 и 6.2. общи лимити за двамата кандидати, който ще бъде разпределен пропорционално спрямо размера на одобрените инвестиционни разходи в съответните проекти.“

ВЪПРОС: Как ще се приложи точка 6.4 в хипотеза на кандидатстване на организацията с проект и всеки нейн член с отделен проект, защото по разписаното съдържание ограничението се прилага прямо организация и един член? В този случай кой праг ще се приложи към организацията при условие, че има повече от един- минималния от всички?

 • В 6.5 към точка 6 „Максимален интензитет на помощта“ е записано „6.5. Когато член на организация/група на производители кандидатства със самостоятелен проект и организацията/групата има вече одобрен друг проект, или обратно, от максималния размер на помощта за втория кандидат ще се приспаднат вече договорените средства.“

ВЪПРОС: По условието кой се явява „втория кандидат“, защото пише „и обратно“- члена или организацията?

ВЪПРОС: условието приложимо ли за кандидати от един прием, ако организацията е одобрена с предходна заповед спрямо нейн член, който е кандидатстват в същия прием?

 • В 8.1.1 към точка 8.1 „За приемливи разходи, се считат разходите за инвестиции за“ е записано „8.1.1. Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за подготовка за продажба, включително: приемане, сортиране, калибриране и пакетиране / опаковане, етикетиране“

ВЪПРОС: За целите на точката линията трябва ли да включва всички машини за приемане, сортиране, калибриране и пакетиране / опаковане, етикетиране?

ВЪПРОС: Закупуване на отделни, несвързани машини за приемане/сортиране/калибриране/пакетиране/опаковане/етикетиране ще се счита ли за линия?

 • В 8.1.2 към точка 8.1 „За приемливи разходи, се считат разходите за инвестиции за“ е записано „8.1.2.      Закупуване и/или инсталиране/монтиране на машини, оборудване и линии, необходими за охлаждане и съхранение, включително: хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумкулери, техника за складиране, бокспалети и каси / щайги за многократна употреба;“

ВЪПРОС: „Техника за складиране“ включва ли:

 • Стелажи;
 • Механични/електрически транспалетни колички;
 • Мотокари/Газокари.
 • В 12.5 към точка 12 „Общи документи за кандидатстване“ е записано „12.5. Копие от документ за собственост или договор за аренда на земеделска земя, от която ще се добива продукцията, свързана с инвестиционния проект по схемата. В случай на договор за аренда, той трябва да бъде в сила най-малко 5 години след датата на подаване на заявлението за кандидатстване;“

ВЪПРОС: Допустим ли е договор за наем за най- малко 5 години след датата на подаване на заявлението за кандидатстване?

 1. В точка 13 “Процедура за разглеждане на заявленията за помощ“ липсва информация за ранкиране на входираните и одобрени от ДФЗ проект

ВЪПРОС: При какви условия ще се ранкират проектите?

 1. В 15.1 към точка 15 “ След изпълнение на инвестицията ползвателят на помощта е длъжен за срок от 4 години, считано от датата на договора за отпускане на държавна помощ, да:“ е записано „15.1 използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение – за подготовка и/или охлаждане и/или съхранение на собствена първична земеделска продукция;“

ВЪПРОС: В хипотеза на одобрен проект на организация на производители как следва да се изпълни условието за „собствена“ продукция от страна на организацията?

ВЪПРОС: при унищожаване на финансиран разход, което не попада в обхвата на застрахователно събитие какви задължения има бенефициента?

 1. В 15.3 към точка 15 “ След изпълнение на инвестицията ползвателят на помощта е длъжен за срок от 4 години, считано от датата на договора за отпускане на държавна помощ, да:“ е записано „15.3.    поддържа в полза на ФОНДА валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане на стойност най-малко равна на предоставената държавна помощ, считано от датата на подаване на заявление за плащане;“

ВЪПРОС: Какви са приложимите рискове по застраховката?

ВЪПРОС: Допуска ли се застраховката да бъде за 12-месечни период или трябва да бъде за периода до изтичане на 4-годишния срок от датата на договора?

ВЪПРОС: Трябва ли застрахователната премия по застраховката да бъде еднократно изплатена или може на вноски?

ВЪПРОС: Ако застраховката е многогодишна застрахователната премия може ли да се изплаща по годишни периоди?

 1. В 15.5 към точка 15 “ След изпълнение на инвестицията ползвателят на помощта е длъжен за срок от 4 години, считано от датата на договора за отпускане на държавна помощ, да:“ е записано „15.5. впише всеки придобит актив в инвентарна книга и върху всеки актив да бъде отбелязан инвентарният му номер и неговият собственик;“

ВЪПРОС: Единичната цена на „бокспалети, каси и щайги за многократна употреба“ ще бъде под прага на същественост по ЗКПО и се очаква бенефициентите да ги завеждат като комплекти по един инвентарен номер в инвентарната книга. Какво следва да се отбележи като инвентарен номер на всеки отделен „бокспалети/каси/щайги за многократна употреба“?

 1. Във връзка с точка  „21.   При спазване изискването за стимулиращ ефект в член 6(2) от Регламент (ЕС) 702/2014, работата по проекта или дейността, предмет на подпомагане с държавната помощ, не може да започне преди подаване на писмено заявление до предоставящия орган.“

ВЪПРОС: Приема ли се за „подаване на писмено заявление“ входирането в ДФЗ на „ З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване по Схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция““?

ВЪПРОС: считано от датата на входиране в ДФЗ на заявлението може ли да се пристъпи към доставката на разходите по проекта?

Отговор:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *