РАЗЯСНЕНИЕ ЗА МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №55

edelovodstvo@mzh.government.bg

ОТНОСНО: МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“

Г-ЖО МИНИСТЪР,

В чл. 9, ал. 1 от Наредба № 6/2018 е записано „Кандидатите за участие подават целогодишно в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за право за извършване на една или повече дейности по чл. 5 по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 2.

В чл. 9, ал. 4 от Наредба № 6/2018 е записано „При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ и т. 2, букви „а“ и „б“ се подава уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък „Наредба № 9 от 2016 г.“

Моля да получа разяснение за следното:

1)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ ПО МЯРКА „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където ще се засаждат лозарски имоти;

2)    При заявени дейности по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ чрез „Промяна на местонахождението на лозята“, като изкореняването и засаждането ще се извършват в различни лозарски райони в коя ТЗ на ИАЛВ следва да се подаде „Уведомление за начало на изкореняване“:

a.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се изкореняват лозарски имоти или

b.    В ТЗ на ИАЛВ, където е регистрирано лозарското стопанство, в което ще се засаждат лозарски имоти.

Отговор на МЗХГ чрез ИАЛВ:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *